Főoldal » Hírek » 6 év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki késsel fenyegetőzött egy rendőri intézkedés során - rendőrségi fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 októ­be­ré­ben az elő­ál­lí­tá­sa miatt kiér­ke­ző rend­őrök jog­sze­rű intéz­ke­dé­sé­nek ellen­állt. Ennek során az élet­tár­sát és 1 éves gyer­me­két élő pajzs­ként tar­tot­ta maga előtt, majd egy kés­sel fenye­ge­tő­zött, ami­nek nye­lé­vel az egyik rend­őrt meg is ütöt­te. A bíró­ság 6 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tal szem­ben 2020 őszén más ügy­ben, lopás vét­sé­ge miatt volt folya­mat­ban bün­te­tő­el­já­rás, amely­ben indo­kolt­tá vált a férfi gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa. Az e cél­ból tör­té­nő elő­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben, 2020. októ­ber 1-jén szol­gá­la­ti gép­ko­csi­val három rend­őr jelent meg a férfi jász­apá­ti lakcímén.

Az eljá­ró rend­őrök­nek ajtót nyitó ház­tu­laj­do­nos úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a vád­lott nincs ott­hon. Ezt köve­tő­en a rend­őrök ellen­őriz­ték az ingat­lant, amely­nek során az egyik szo­bá­ban meg­ta­lál­ták a vád­lott élet­tár­sát, aki a vád­lot­tal közös, 1 éves gyer­me­ké­vel egy szi­va­cson feküdt. A rend­őrök ész­re­vet­ték a szi­vacs alatt buj­ká­ló vád­lot­tat, akit fel­szó­lí­tot­tak arra, hogy jöj­jön elő. A vád­lott ekkor fenn­han­gon közöl­te, hogy őt a rend­őrök nem viszik seho­va, majd hátul­ról átka­rol­ta a kis­gyer­me­ket kezé­ben tartó élet­tár­sa nya­kát, és az ágyra rán­tot­ta őket. Ezután a csa­lád­tag­ja­it szo­ro­san maga előtt tart­va, fenye­ge­tőz­ve kia­bált, utal­va arra, hogy a rend­őrök­ben, vagy magá­ban kárt fog tenni. Az egyik rend­őr ekkor meg­ra­gad­ta, és szét­fe­szí­tet­te a férfi kar­ját, így a nőnek a gyer­mek­kel együtt sike­rült kisza­ba­dul­nia a vád­lott fogá­sá­ból, majd ők el is hagy­ták a helyiséget.

Ezt köve­tő­en a vád­lott az egyik párna alól hir­te­len elő­rán­tott egy kony­ha­kést, ami­nek a nye­lé­vel meg­ütöt­te a hozzá köze­lebb álló rend­őr kar­ját, majd a kést fel­emel­ve és a feje mögött tart­va öngyil­kos­ság­gal fenye­ge­tő­zött. Az egyik rend­őr a szol­gá­la­ti LED lám­pá­já­val ekkor a vád­lott sze­mé­be vilá­gí­tott, ami a fér­fit meg­za­var­ta, a kezét a szeme elé tar­tot­ta, mire a rend­őrök őt nyom­ban lefegy­ve­rez­ték és megbilincselték.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján lefoly­ta­tott tár­gya­lás ered­mé­nye­ként, az ille­té­kes bíró­ság a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 6 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 3 év fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, azzal szem­ben az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, első­sor­ban hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés, vala­mint a vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­se érdekében.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó hely­szí­ni szem­le fotók a köz­le­mény mel­lék­le­te­ként megtekinthetők.