Főoldal » Hírek » 65 millió forintos sikkasztás miatti letartóztatás - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el egy román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, akit egy 65 mil­lió forint érté­kű teher­au­tó rako­mány elsik­kasz­tá­sá­val gyanúsítanak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ugyan­is a férfi Német­or­szág­ból Romá­ni­á­ba szál­lí­tott - 23.580 kg súlyú, 65.880.000 forint érté­kű - teker­cselt rezet. A szál­lí­tás előtt azon­ban meg­ál­la­po­dott bűn­tár­sa­i­val abban, hogy a szál­lít­mányt a von­ta­tó­val együtt eltu­laj­do­nít­ják. Az eltu­laj­do­ní­tás 2021. május 4. nap­ján Magyar­or­szá­gon az M1-es autó­pá­lya egyik pihe­nő­jé­ben tör­tént meg, mely­nek meg­va­ló­sí­tá­sát köve­tő­en a gya­nú­sí­tott fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, elő­ad­va azt, hogy isme­ret­len sze­mé­lyek tulaj­do­ní­tot­ták el a vontatmányt.

A bíró­ság egyet­ért­ve a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val a szö­kés elrej­tő­zés veszé­lye és a bün­te­tő­el­já­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek való­szí­nű­sé­ge miatt elren­del­te a férfi letartóztatását.

A vég­zés vég­le­ges­sé vált.