Főoldal » Hírek » 67 migránsnak nyújtottak segítséget az ukrán és belarusz embercsempészek – rendőrségi fotókkal – a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tők­kel szem­ben. A vád­lot­tak egy bűn­szer­ve­zet szer­ve­ző­je­ként, illet­ve tag­ja­ként 2022 októ­be­ré­től – más­fél hóna­pon keresz­tül – össze­sen 67 mig­ráns­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get a magyar-osztrák állam­ha­tár til­tott átlépéséhez.

A vád sze­rint a két elkö­ve­tő egy olyan bűnö­zői cso­port műkö­dé­sé­ben vett részt, amely­nek célja rend­sze­res vagyo­ni haszon­szer­zés végett ember­csem­pé­szé­sek elkö­ve­té­se volt. A cso­port magyar­or­szá­gi szer­ve­ző­je­ként az egyik elkö­ve­tő a kül­föl­dön tar­tóz­ko­dó felső kap­cso­la­ta uta­sí­tá­sai alap­ján a meg­vá­dolt tár­sát és továb­bi két sze­mélyt szer­ve­zett be sofőr­nek, illet­ve előfutónak.

A fér­fi­ak és tár­sa­ik tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pők magyar-osztrák állam­ha­tár köze­lé­be tör­té­nő rend­sze­res szál­lí­tá­sát egy bűn­szer­ve­zet szer­ve­zett, össze­han­golt és lep­le­zett együtt­mű­kö­dé­se tette lehe­tő­vé. Ennek kere­té­ben Magyar­or­szá­gon a bűn­szer­ve­zet szer­ve­ző­je látta el őket uta­sí­tá­sok­kal, jár­mű­ve­ket bocsá­tott ren­del­ke­zé­sük­re, ami­ket a felső kap­cso­la­ta által az erre a célra adott össze­sen 17.000 euró­ból vásá­rolt, illet­ve bérelt.

A bűn­szer­ve­zet szer­ve­ző­je­ként meg­vá­dolt férfi elő­fu­tó­ként is részt vett a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben. Meg­bí­zó­ja tele­fo­nos uta­sí­tá­sai sze­rint 2022 októ­be­ré­ben 27, novem­ber ele­jén 7, novem­ber végén 22, decem­ber ele­jén 11 mig­ránst vett fel az álta­la beszer­ve­zett szál­lí­tó a külön­bö­ző típu­sú kis­ha­szon­gép­jár­mű­vek rak­te­ré­be azért, hogy nekik segít­sé­get nyújt­sa­nak a magyar-osztrák állam­ha­tár jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tör­té­nő átlé­pé­sé­hez. Az utol­só három alka­lom­mal a másik elkö­ve­tő szál­lí­tó­ként, illet­ve elő­fu­tó­ként nyúj­tott segítséget.

Az áru­szál­lí­tás­ra kiala­kí­tott gép­jár­mű­vek rak­te­ré­ben nem volt kiala­kí­tott ülő­hely, biz­ton­sá­gi öv rend­szer, illet­ve azok szel­lőz­te­té­se, leve­gő­cse­ré­je, és az akár 20 órán keresz­tül tör­té­nő szál­lí­tás során a higi­é­ni­ai fel­té­te­lek sem vol­tak meg­old­va. A bal­eset­ve­szé­lyes körül­mé­nyek, a zsú­folt­ság okoz­ta kor­lá­to­zott moz­gá­si lehe­tő­sé­gek, az elemi higi­é­ni­ai fel­té­te­lek biz­to­sí­tá­sá­nak hiá­nya a szál­lí­tott sze­mé­lyek­nek testi, lelki gyöt­rel­met okoztak.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dönteni.

A 2022. év októ­be­ré­ben tör­tént ellen­őr­zés­kor készült rend­őr­sé­gi fotók a Huszon­hét ember a rak­tér­ben | A Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu) lin­ken érhe­tők el.