Főoldal » Hírek » 7 éves fiát molesztálta szexuálisan egy anya - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a gyer­me­két sze­xu­á­li­san zak­la­tó anya bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

Az íté­let sze­rint az anya ren­de­zet­len élet­vi­te­le miatt a gyer­me­ket több­nyi­re a déd­nagy­ma­má­ja gon­doz­ta, nevel­te. A kis­fi­út 5 éves korá­ban a járá­si hiva­tal véde­lem­be vette, s neve­lő­szü­lő­nél helyez­te el. A hiva­tal az anyá­nak enge­dé­lyez­te, hogy a győri gyer­mek­vé­del­mi szak­szol­gá­lat hiva­ta­los helyi­sé­gé­ben havon­ta két alka­lom­mal egy-egy órát fel­ügye­let nél­kül kap­cso­la­tot tart­has­son a gyer­me­ké­vel. Az anya rend­sze­re­sen meg­lá­to­gat­ta őt a meg­ha­tá­ro­zott napo­kon és idő­pon­tok­ban. A nő 2020. évben a lát­ha­tá­so­kon a szak­szol­gá­lat udva­rán fél­re­e­ső helyen, vagy az épü­let mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben a 7 éves kis­fi­á­val, több alka­lom­mal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, illet­ve végez­te­tett. A gyer­mek 2020. júni­us 12-én a neve­lő­szü­lő­jé­nek elmond­ta, hogy mit csi­nált vele az anyu­ká­ja. A neve­lő­szü­lő jelez­te ezt a kis­fiú gyám­já­nak, majd fel­je­len­tést tettek.

A kis­fiú érzel­mi­leg és értel­mi­leg is súlyo­san elma­ra­dott, 2021 augusz­tu­sá­ban szak­ér­tői véle­mény alap­ján inté­zet­ben kel­lett elhelyezni.

A Győri Tör­vény­szék a 2022. május 19-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a nőt foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 5 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi. A szü­lői fel­ügye­le­ti jogát megszüntette.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a nő és védő­je fel­men­té­sért fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés enyhe. Az anya a szü­le­té­sé­től kezd­ve alig törő­dött a gyer­me­ké­vel. Ami­kor a kis­fiú a neve­lő­szü­lő­nél végre sze­re­tet­tel­jes és nyu­godt kör­nye­zet­be került, ked­ve­ző fej­lő­dés indult el nála. A nő az erköl­csi­leg mélyen elíté­len­dő, a gyer­mek bizal­má­val gát­lás­ta­la­nul vissza­élő maga­tar­tá­sá­val mind­ezt tönkretette.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.