Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » 7 évet kapott a testvérét életveszélyesen megsebesítő férfi – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a Győri Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki egy üveg­da­rab­bal hasba szúr­ta a test­vé­rét.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és a sér­tett test­vé­rek, mun­kás­szál­lón éltek. 2020. októ­ber 13-án közö­sen ita­loz­tak, mely­nek során össze­vesz­tek, vere­ked­ni kezd­tek. Lakó­tár­sa­ik szét­vá­lasz­tot­ták, külön szo­bá­ba vit­ték őket, a vád­lot­tól egy bics­kát is elvet­tek. A sér­tett azon­ban a test­vé­re után ment, foly­tat­ták a vere­ke­dést, köz­ben egy boros­üve­get eltör­tek. Az elkö­ve­tő fel­vet­te a föld­ről a törött üveg nya­kát, s azzal köze­pes erő­vel meg­szúr­ta a test­vé­re hasát. A lakó­tár­sak ész­lel­ték a tör­tén­te­ket, érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik a sérül­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, orvo­si beavat­ko­zás nél­kül meg­halt volna.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, mint több­szö­rös vissza­esőt, 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A másod­fo­kú bíró­ság a 2023. szep­tem­ber 21-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve, a férfi bün­te­té­sét hely­ben­hagy­ta.