Főoldal » Hírek » 700.000 forintért egy ismeretlen személyt küldött vizsgázni, így segített jogosítványt szerezni

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a gép­jár­mű okta­tó­ként és a vizs­ga­biz­tos­ként dol­go­zó isme­rő­sei befo­lyá­so­lá­sá­ra hivat­koz­va 700.000 forin­tot kért meg­bí­zó­já­tól a sike­res for­gal­mi vizs­gá­já­nak elin­té­zé­sé­hez. Végül a meg­bí­zó helyett más sze­mély tette le a for­gal­mi vizsgát.

A vád­irat sze­rint egy nagy­kő­rö­si férfi jogo­sít­ványt sze­re­tett volna sze­rez­ni. Több siker­te­len for­gal­mi vizs­gát köve­tő­en, 2020 novem­be­ré­ben fele­sé­gé­vel együtt azért keres­te fel a kecs­ke­mé­ti fér­fit, mert isme­rő­sé­től azt hal­lot­ta, hogy ő segí­te­ni tud jogo­sít­vány meg­szer­zé­sé­ben. A beszél­ge­tés során a vád­lott azt a lát­sza­tot kel­tet­te a pár­nak – az ügy gya­nú­sí­tott­ja­i­nak –, hogy a gép­jár­mű okta­tó­ként és a vizs­ga­biz­tos­ként dol­go­zó isme­rő­sei befo­lyá­so­lá­sá­val el tudja intéz­ni a sike­res for­gal­mi vizs­gát, ami­ért 700.000 forin­tot kért. A pár az aján­la­tot elfo­gad­ta és abban álla­po­dott meg a fér­fi­val, hogy a kért összeg felét előre, a másik felét a sike­res for­gal­mi vizs­gát köve­tő­en fize­tik meg.

A vád­lott ezután – anél­kül, hogy erről a gya­nú­sí­tot­tat tájé­koz­tat­ta volna – fel­kért egy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mélyt arra, hogy a nagy­kő­rö­si férfi helyett vizs­gáz­zon le. Az isme­ret­len sze­mély a for­gal­mi vizs­gán meg­je­lent, magát hamis ide­ig­le­nes sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal a nagy­kő­rö­si fér­fi­ként iga­zol­ta és sike­re­sen le is vizs­gá­zott. Ennek ered­mé­nye­ként a nagy­kő­rö­si férfi jogo­sít­ványt szer­zett, míg a vád­lott meg­kap­ta a 700.000 forint másik felét.

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség a jogo­sít­vány­ra vágyó fér­fi­val és a fele­sé­gé­vel szem­ben befo­lyás vásár­lá­sá­nak vét­sé­ge és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt az eljá­rást 2 évre fel­füg­gesz­tet­te, mivel a jövő­be­ni maga­tar­tá­suk­ra tekin­tet­tel az eljá­rás meg­szün­te­té­se vár­ha­tó. A jogo­sít­ványt pén­zért inté­ző kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.