Főoldal » Hírek » 72 órán belül 2 év börtönt kapott tettéért – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le, ittas jár­mű­ve­ze­tés és ron­gá­lás miatt bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit. Az elkö­ve­tő Hús­vét hét­főn itta­san, több autót meg­ron­gál­va egy kávé­zó nyi­tott udva­rá­ból elin­dult egy autó­val, azon­ban nem jutott messzi­re, mert a közel­ben lévők rácsuk­ták a nagykaput.

A vád sze­rint a férfi 2024. ápri­lis 1-jén, dél­ben, itta­san meg­je­lent egy kis­kun­fél­egy­há­zi kávé­zó nyi­tott udva­rá­ban, majd a tulaj­do­nos enge­dé­lye nél­kül beszállt az ott par­ko­ló, lezá­rat­lan gép­ko­csi­ba és elin­dult. Manő­ve­re­zés köz­ben az udvar­ban több autót össze­tört, amire az ott dol­go­zók is fel­fi­gyel­tek és mielőtt a férfi kihaj­tott volna,  gyor­san becsuk­ták előt­te az utcai nagy­ka­put. Az alkal­mi sofőrt lát­ha­tó­an nem zavar­ta mind­ez, mert neki­haj­tott a nagy­ka­pu­nak, végül pedig meg­állt. Az alkal­ma­zot­tak ezután meg­aka­dá­lyoz­ták azt is, hogy elhagy­ja a hely­színt, egy­ide­jű­leg pedig érte­sí­tet­ték a kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrö­ket, akik a fér­fit őri­zet­be vették.

A férfi gép­jár­mű veze­tői enge­déllyel nem rendelkezik.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit az őri­zet 72 órás tar­ta­ma alatt bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért vele szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá 2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek­től gya­kor­lá­sá­tól, 5 évre a jár­mű­ve­ze­tés­től. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az azon­nal jog­erős lett.

A rend­őr­sé­gi szem­lén készült képe­ken  a bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne, továb­bá a meg­ron­gált autó és nagy­ka­pu láthatók.