Főoldal » Hírek » 73 éves nő akarta megvesztegetni a határrendészt

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a kül­föl­di nőt, aki 100 euró­val akart vesz­te­get­ni Záhonynál.

Egy ukrán-olasz ket­tős állam­pol­gár 2020. szep­tem­ber 6-án a záho­nyi köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen akar­ta Magyar­or­szág terü­le­tét elhagy­ni, azon­ban a határ­át­lé­pés­hez nem az érvé­nyes olasz útle­ve­lét, hanem a közel tíz éve lejárt ukrán útle­ve­lét kíván­ta hasz­nál­ni. Attól tar­tott, hogy az ukrán határ­ren­dé­szek olasz úti okmá­nya miatt a koro­na­ví­rus veszély­hely­zet­re figye­lem­mel meg­ta­gad­ják a beléptetését.

Az ügy­ben meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint az idős nő a határforgalom-ellenőrzést meg­kez­dő rend­őr­nek – azért, hogy a határ­át­lé­pés fel­té­te­le­i­nek hiá­nyá­ban, hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve enge­dé­lyez­ze az átke­lést – úgy adta át a lejárt útle­ve­lét, hogy abban két darab 50 eurós bank­je­gyet helye­zett el.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ügyé­sze lefog­lal­ta a jog­ta­lan előny­ként a határ­ren­dész­nek átadott vesz­te­ge­té­si pénzt, elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, akit gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki. A gya­nú­sí­tott elis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezért az ügyész­ség – táv­meg­hall­ga­tás útján – bíró­ság elé állította.

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék a kül­föl­di vád­lot­tat 2020. szep­tem­ber 8-án a vád sze­rint – köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt – egy év, vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal a 100 euró­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A dön­tés nem jog­erős, az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, a bör­tön­bün­te­tés tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás elren­de­lé­se végett fellebbezett.