Főoldal » Archív » 800 millió forint kárt okozott befektetési csalásokkal egy budapesti nő - vádemelés

Az 57 éves nő mun­ka­kö­ré­nél fogva csak élet­biz­to­sí­tá­so­kat köt­he­tett, ennek elle­né­re több mint 100 ember­nek - csa­lád­tag­ja­i­nak, bará­ta­i­nak, és más ügy­fe­le­i­nek - olyan befek­te­té­si lehe­tő­sé­ge­ket kínált, amik vagy nem is létez­tek, vagy ame­lyek­re nem volt jogosultsága. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2007 júli­u­sa és 2015 augusz­tu­sa között meg­bí­zá­si jog­vi­szony­ban állt egy biz­to­sí­tó tár­sa­ság­gal. Fel­ada­ta és egy­ben jogo­sult­sá­ga élet­biz­to­sí­tá­sok érté­ke­sí­té­sé­re ter­jedt ki, befek­te­té­si tanács­adást egy­ál­ta­lán nem végez­he­tett, és nem ajánl­ha­tott befek­te­té­si lehe­tő­sé­get a biz­to­sí­tó nevében.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy jog­ta­lan haszon­hoz jutás érde­ké­ben három fajta befek­te­té­si lehe­tő­sé­get is kínál csa­lád­tag­ja­i­nak, bará­ta­i­nak, isme­rő­se­i­nek, a gyü­le­ke­ze­te tag­ja­i­nak és olyan ügy­fe­le­i­nek, akik­kel bizal­mi viszont ala­kí­tott ki.

Az egyik aján­la­ta a befek­te­té­si ala­pok­ba tör­té­nő befek­te­tés volt, ennek kere­té­ben magas hoza­mo­kat ígérő meg­bí­zá­si szer­ző­dé­se­ket kötött a sér­tet­tek­kel. Később meg­győz­te őket arról, hogy a tőke, vala­mint a hoza­mok bent tar­tá­sá­val még maga­sabb hozam­ra szá­mít­hat­nak. Ez a befek­te­té­si lehe­tő­ség nem léte­zett, a vád­lott a kiemelt hoza­mok ígé­re­té­vel azért tévesz­tet­te meg a sér­tet­te­ket, hogy a pén­zü­ket megszerezze.

Az álta­la kínált másik lehe­tő­ség a gép­jár­mű befek­te­tés volt, amely­nek ered­mé­nye­ként a vád­lott állí­tá­sa sze­rint az ügy­fél a végén vagy magas hoza­mot, vagy egy autót kapott, vagy az össze­get autó­vá­sár­lás­ra fordíthatta.

Az arany­be­fek­te­tés volt a har­ma­dik, ami­nek lehe­tő­sé­gé­vel a nő meg­té­vesz­tet­te az ügy­fe­le­ket. Itt rövid időn belül rend­kí­vül magas hoza­mot ígért, esze­rint az átadott összeg 6 hóna­pon belül akár 3-4-szeresére is nőhetett.

A vád­lott a kész­pén­zek átvé­te­lé­ről leg­több­ször átvé­te­li elis­mer­vényt állí­tott ki, szer­ző­dé­se­ket töl­tött ki, illet­ve egy álta­la hivat­ko­zott tár­sa­ság hon­lap­ján több ügy­fe­lét is regiszt­rál­ta, mind­ezt azért, hogy a sér­tet­tek bizal­mát elnyer­je. A vád­lott célja a sér­tet­tek pén­zé­nek meg­szer­zé­se volt.

A vád­lott kez­det­ben az egyes ügy­fe­lek részé­re a kifi­ze­té­se­ket a többi ügy­fe­le által átadott össze­gek­ből tel­je­sí­tet­te azért, hogy őket a befek­te­té­sek ered­mé­nyes­sé­gé­ről meg­győz­ze, és ezért ők azo­kat bará­ti és isme­ret­sé­gi körük­ben ajánlják.

A vád­lott 2015. évtől kez­dő­dő­en a hozam­ki­fi­ze­té­sek­kel kése­de­lem­be esett, illet­ve nem tel­je­sí­tet­te azo­kat, külön­bö­ző okok­ra hivat­ko­zott, majd 2015 nya­rá­tól elér­he­tet­len­né vált.

Az ügy­nek 118 sér­tett­je van, a vád­lott nekik össze­sen több mint 800 mil­lió forint kárt okozott.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben több mint 100 rend­be­li – több eset­ben jelen­tős kárt okozó – üzlet­sze­rű csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A bün­te­té­si tétel öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.