Főoldal » Hírek » 86 éves nagymamájának okozott életveszélyes sérüléseket - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban, olyan nagy erő­vel lökte meg a vele lakó nagy­ma­má­ját, hogy az idős nő élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott férfi 86 éves nagy­ma­má­já­nak kecs­ke­mé­ti laká­sá­ban élt az idős asszonnyal és annak élet­tár­sá­val. A vád­lott gyak­ran fogyasz­tott alko­holt, ilyen­kor agresszív­vá vált és vesze­ke­dett idős rokonával.

2022. augusz­tus 19-én a vád­lott a dél­utá­ni órák­ban, ismét leré­sze­ged­ve érke­zett haza. A sér­tett asszony szá­mon kérte rajta ittas­sá­gát. Azt mond­ta neki, hogy ezzel nem­csak saját magát, de őt és élet­tá­rást is tönk­re teszi. A férfi ezen fel­dü­hö­dött és két kéz­zel nagy erő­vel meg­lök­te a nénit, aki attól a pad­ló­ra zuhant.

Az esés követ­kez­té­ben a sér­tett három bor­dá­ja is eltört, ami­től lég­mell ala­kult ki, ez pedig köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett nála. Az élet­ve­szélyt a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás­sal sike­rült elhárítani.

A nagy­ma­ma a bán­tal­ma­zás­ból adódó sérü­lé­se­i­ből még fel­gyó­gyult, de más beteg­sé­gé­ből kifo­lyó­lag 2022 novem­be­ré­ben kór­há­zi keze­lé­se során elha­lá­lo­zott. A bán­tal­ma­zás és a sér­tett halá­la között nem volt ok-okozati összefüggés.

Az ügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.