Főoldal » Hírek » 9 éves kisfiútól rabolta el a kerékpárját - vádemelés - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te, 2 rend­be­li lopás vét­sé­ge, garáz­da­ság vét­sé­ge és össze­sen 7 rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy letar­tóz­ta­tás­ban lévő, 27 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő békés­csa­bai férfi ellen.

A rovott múltú férfi 2020. júli­us 30-án, a késő esti órák­ban bemá­szott egy békés­csa­bai csa­lá­di ház körül­ke­rí­tett udva­rá­ra, ahol magá­hoz vett egy 5.000 forint érté­kű hasz­nált kerék­párt és azzal a kerí­tés, illet­ve kapu felé indult. A cse­lek­mény­re figyel­mes lett egy közel­ben tar­tóz­ko­dó, 9 éves kis­fiú, aki a ter­helt­hez sie­tett és több­ször közöl­te vele, hogy a kerék­pár az övé, majd meg­fog­ta a jármű kor­má­nyát. A jelen­tős testi erő­fö­lény­ben lévő férfi - a dolog elvi­te­le, meg­tar­tá­sa érde­ké­ben - a gyer­me­ket a vál­lá­nál meg­lök­te és eré­lye­sen közöl­te vele, hogy „menj innen”. Ami­kor a kis­fiú hát­ra­tán­to­ro­dott és elen­ged­te a kerék­párt, azt a férfi átdob­ta a kerí­té­sen és azzal együtt távo­zott a helyszínről. 

A rend­őr­ség­re tör­tént beje­len­tés után két rend­őr intéz­ke­dett a fér­fi­val, aki azon­ban a becsü­le­tük csor­bí­tá­sá­ra alkal­mas kife­je­zé­se­ket hasz­nál­va szi­dal­maz­ni kezd­te őket, ille­tő­leg több­ször az egyik rend­őr lába elé köpött.

Ezen felül a ter­helt­nek - aki a tár­sa­dal­mi együtt­élés sza­bá­lya­it rend­sze­re­sen áthág­ja -, több bűn­cse­lek­mény miatt is jelen eljá­rás­ban kell felel­nie. A férfi 2020 feb­ru­ár­já­ban egy békés­csa­bai pék­ség­ben tanú­sí­tott olyan kihí­vó maga­tar­tást, amely miatt ki kel­lett hívni a rend­őrö­ket, akik meg­bi­lin­csel­ték. A férfi az intéz­ke­dő két rend­őrt és egy rend­őr­nőt a becsü­le­tük csor­bí­tá­sá­ra alkal­mas, nyom­da­fes­té­ket nem tűrő kife­je­zé­se­ket hasz­nál­va megfenyegette. 

2020 máju­sá­ban a férfi Békés­csa­bán, a Zsig­mond utcá­ban fel­tört egy par­ko­ló autót, kővel betör­te az abla­kát és kisze­rel­te belő­le az akku­mu­lá­tort és a gáz­szű­rőt. A lopás­sal 22.000 forint, míg a ron­gá­lás­sal 10.000 forint kárt okozott. 

2020. júni­us 15-én az esti órá­ban a férfi itta­san ment be egy békés­csa­bai ital­mé­rő hely­re, ezért távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel. A férfi ennek nem tett ele­get, hanem agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott és dula­ko­dott egy másik férfival. 

A vád­lott 2020. júli­us ele­jén egy Békés­csa­ba, Rózsa utcai ingat­lan­ból egy 15.000 forint érté­kű hőlég­be­fú­jót is ellopott.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sig tart­sa fenn, a fér­fit - hal­ma­za­ti bün­te­té­sül - vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és köte­lez­ze őt a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, ille­tő­leg a bűn­ügy költ­ség megfizetésére.