Főoldal » Archív » 90 milliós pénzmosás- az ügyészi indítvánnyal egyezően döntött a törvényszék- A Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat, ami alap­ján a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tot­ta annak a két elkö­ve­tő­nek a bűnös­sé­gét, akik 2017 és 2018 folya­mán kül­föl­di sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pén­ze­ket akar­tak tisz­tá­ra mosni.

A vád­irat sze­rint isme­ret­len sze­mé­lyek len­gyel, szlo­vák, vala­mint svéd gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok leve­le­zé­si rend­sze­ré­be jogo­su­lat­la­nul beju­tot­tak és gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­ről sze­rez­tek tudo­mást. A tár­sa­sá­gok kép­vi­se­lő­i­nek meg­té­vesz­tő elekt­ro­ni­kus üze­ne­tet küld­tek, amely­ben a szám­la­kö­ve­te­lé­sek uta­lá­sát az egyik vád­lott által ala­pí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­ság szám­lá­já­ra kér­ték, össze­sen közel 100 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő ame­ri­kai dol­lár­ban, illet­ve euró­ban. Az uta­lá­sok meg­tör­tén­tek. A vád­lott közel 16 mil­lió forint érték­ben kész­pénzt vett fel és bank­kár­tyá­val vásá­rolt.

Egy szlo­vák gaz­da­sá­gi tár­sa­ság közel 76 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő eurós uta­lá­sa az egyik vád­lott szám­lá­já­ra, majd onnan a másik vád­lott szám­lá­já­ra azért hiú­sult meg, mert a banki ügy­in­té­ző ész­re­vet­te a til­tást, így a tranz­ak­ci­ót nem haj­tot­ta végre.

A magyar cég nevé­ben közel 14 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő euró köve­te­lés­ről kiál­lí­tott szám­la a jogo­sult szám­la­ada­ta­it ille­tő­en hamis volt, az a másik vád­lott által kép­vi­selt cég szám­lá­já­nak az ada­ta­it tar­tal­maz­ta. A len­gyel­or­szá­gi cég a hamis tar­tal­mú szám­la alap­ján az uta­lást nem tel­je­sí­tet­te.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen elfo­gad­ta a vád­lot­tak beis­me­rő val­lo­má­sát, vala­mint a tár­gya­lás­ról lemon­dó nyi­lat­ko­za­ta­i­kat, és a vád­ira­ti tény­ál­lás­ban fog­lal­tak sze­rint álla­pí­tot­ta meg bűnös­sé­gü­ket. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en az egyik ter­helt­tel szem­ben három év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és három év köz­ügyek­től eltil­tást, míg a másik fér­fi­val szem­ben két év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három évi pró­ba­idő­re  fel­füg­gesz­tet­te.

A bíró­ság az egyik vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a vagyon­gya­ra­po­dást elvon­ta, vele szem­ben mint­egy tizen­hat mil­lió forint összeg­ben vagyon­el­kob­zást ren­delt el.