Főoldal » Hírek » A 3,5 millió forintért megvásárolt szerelme volt élettársát halálosan bántalmazta – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te vala­mint ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt 7 év bör­tön­bün­te­té­se ítélt elkö­ve­tő bün­te­té­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az íté­let sze­rint a férfi a 2019-ben ismer­ke­dett meg a pár­ral, gaz­dál­ko­dá­su­kat rend­sze­re­sen segí­tet­te. Az elkö­ve­tő a fér­fi­val össze­ba­rát­ko­zott, míg annak élet­tár­sá­val egy­más­ba szerettek.

A sze­rel­mi viszony­ról tudo­mást szer­ző férfi a barát­já­nak fel­aján­lot­ta, hogy fizet­ség elle­né­ben élet­tár­sát elen­ge­di vele. A férfi 2021. ápri­li­sá­ban 3,5 mil­lió forin­tot adott a barát­já­nak, aki továb­bi össze­get köve­telt. Ennek nyo­mán szó­vál­tás­ba és dula­ko­dás­ba keve­red­tek, mely során a férfi egy vas­cső­vel leg­alább két­szer, nagy erő­vel fejen ütöt­te barát­ját, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az éle­tét vesztette.

A férfi az áldo­zat holt­tes­tét autó­val elszál­lí­tot­ta, és isme­ret­len hely­re rej­tet­te. A haza­ér­ke­ző nőnek azt mond­ta, hogy volt élet­tár­sát isme­ret­len sze­mé­lyek­nek adta át, hogy gon­dos­kod­ja­nak a vég­le­ges eltün­te­té­sé­ről. Ezután meg­kér­te a nőt, hogy tegyen a rend­őr­sé­gen valót­lan beje­len­tést a férfi eltű­né­sé­ről. Az így elin­dult körö­zé­si eljá­rás­ban azon­ban kide­rült, hogy a férfi és a nő val­lo­má­sa valót­lan volt.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben vala­mint ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek és ezért 7 év bör­tön­bün­te­tés­re továb­bá 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a férfi és a védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést fel­men­tés és eny­hí­tés érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú bíró­ság szá­má­ra kifej­tet­te, hogy az íté­let meg­ala­po­zott, a cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­se tör­vé­nyes és a fér­fi­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos, mely­re tekin­tet­tel az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő férfi ügyé­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.