Főoldal » Hírek » A bátor nő megvédte a miskolci villamosvezetőt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen zak­la­tás vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us hónap máso­dik felé­ben az esti órák­ban élet­tár­sá­val és gyer­me­kük­kel Mis­kol­con egy vil­la­mos­sze­rel­vé­nyen uta­zott. Fel­szál­lá­suk után a baba­ko­csit a vil­la­mos csuk­ló részé­nél hagy­ták, míg élet­tár­sá­val együtt leül­tek és beszélgettek.

A vil­la­mos­ve­ze­tő egy for­gal­mi hely­zet­ben, ille­tő­leg a meg­ál­ló­ban érke­zés során erő­seb­ben féke­zett, így a fel­ügye­let nél­kül hagyott baba­ko­csi fel­bo­rult és a 6 hóna­pos gyer­mek kiesett belő­le. Ezt azon­ban a vád­lott és élet­tár­sa nem vette észre, egy utas szólt nekik. Erre az élet­társ fel­kap­ta a síró gyer­me­ket, ekkor az ese­mé­nyek miat­ti fele­lős­sé­get fir­tat­va a vád­lott és élet­tár­sa össze­vesz­tek, han­go­san szi­dal­maz­ták egy­mást, ezért az asszony a gyer­mek­kel együtt leszállt a villamosról.

A vád­lott fel­dúlt álla­pot­ban maradt, a vil­la­mo­son uta­zók felé ordí­to­zott, trá­gár módon szit­ko­zód­va fenye­ge­tő­zött és a vil­la­mos­ve­ze­tő irá­nyá­ba indult, hogy szá­mon kérje a féke­zés miatt. A vád­lott maga­tar­tá­sát azon­ban meg­elé­gel­te egy nő, aki elé állt és fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­jon fel a cse­lek­mé­nyé­vel, mire a vád­lott köz­vet­len közel­ről az arcá­ba ordí­tot­ta, hogy ő már ült bör­tön­ben, embert is ölt, és erő­sza­kos sze­xu­á­lis cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­get­te, vala­mint azzal, hogy le fogja köpni.

A nő hatá­ro­zott fel­lé­pé­se miatt azon­ban a vád­lott végül is abba­hagy­ta a szit­ko­zó­dást, és továb­bi inci­dens­re már nem került sor, leszállt a járműről.

A sér­tett nő zak­la­tás miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.