Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A belügyminiszter munkatársának adta ki magát a csaló – vádemelés – rendőrségi videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves fér­fi­val szem­ben, aki tár­sai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, 2019. év végén téve­dés­be ejtett egy kül­föl­di tulaj­do­no­sú, bel­vá­ro­si ingat­lant meg­vá­sá­rol­ni ter­ve­ző buda­pes­ti házas­párt. A csa­lók valót­la­nul azt állí­tot­ták, hogy egyi­kük magas rangú rend­őr, aki a bel­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mi kap­cso­la­ti révén segí­te­ni tud az ügy­let lebo­nyo­lí­tá­sá­ban. A vád­lot­tak több mil­lió forin­tot csal­tak ki a házaspártól.

A vád­irat sze­rint a csa­lást kiter­ve­lő 51 éves vád­lott 2019 őszén szer­zett tudo­mást arról, hogy egy álta­la ismert házas­pár meg akar vásá­rol­ni egy buda­pes­ti ingat­lant, ami azon­ban az Izra­el­ben élő, kül­föl­di tulaj­do­no­sok miatt nehéz­sé­gek­be ütkö­zött. A vád­lott a hely­ze­tet kihasz­nál­va elha­tá­roz­ta, hogy csa­lás­sal fogja meg­sze­rez­ni a sér­tet­tek pén­zét. A ter­vé­be bevon­ta a 48 éves vádlott-társát, akit rábe­szélt arra, hogy a sér­tet­tek előtt valót­la­nul, egy izra­e­li szár­ma­zá­sú, izra­e­li kap­cso­la­tok­kal ren­del­ke­ző, magas rangú rend­őr­nek adja ki magát, és ajánl­ja fel nekik a köz­re­mű­kö­dé­sét az adás­vé­tel lebo­nyo­lí­tá­sá­ban. A terv az volt, hogy a szín­lelt ügy­in­té­zés során fel­me­rü­lő állí­tó­la­gos költ­sé­gek­re hivat­koz­va, pénzt csal­nak ki a sértettektől.

A csa­lást kiter­ve­lő férfi nem sok­kal később bemu­tat­ta a bűn­tár­sát a házas­pár­nak, aki a talál­ko­zó során elhi­tet­te a sér­tet­tek­kel, hogy köz­vet­le­nül a bel­ügy­mi­nisz­ter mel­lett dol­go­zik. Továb­bá azt is, hogy kiter­jedt kap­cso­la­ti háló­val ren­del­ke­zik és ennek révén, az adás­vé­tel lebo­nyo­lí­tá­sá­ban haté­ko­nyan közre tud működni.

A magát rend­őr­nek kiadó vád­lott a későb­bi­ek­ben fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tet­tek­kel és azt állí­tot­ta, hogy az ügy­in­té­zés kap­csán több­ször járt Izra­el­ben, és sike­rült is meg­ál­la­pod­nia az ingat­lan tulaj­do­no­sa­i­val, amely­nek ered­mé­nye­ként a saját nevé­re már meg is vette az ingat­lant. A hite­les­ség lát­sza­ta érde­ké­ben hamis angol, magyar és héber nyel­vű ira­to­kat – szer­ző­dést, meg­ha­tal­ma­zást és egyéb okira­tot – is mutat­tak a sér­tet­tek­nek, ame­lye­ket a meg­té­vesz­té­sük cél­já­ból a vád­lot­tak egy har­ma­dik társa készített.

A csa­lás­ban köz­re­mű­kö­dött még továb­bi két tár­suk is, akik – a jog­ta­lan haszon­ból való része­se­dés érde­ké­ben – a sér­tet­tek­kel tör­té­nő egyez­te­té­sek, ille­tő­leg a pénz­át­vé­te­lek hely­szí­né­re szál­lí­tot­ták a csa­lást kivi­te­le­ző két vádlott-társukat.

A vád­lot­tak az állí­tó­la­gos ügy­in­té­zés költ­sé­ge­i­re hivat­koz­va, végül - több rész­let­ben - össze­sen 5.000.000,- forin­tot csal­tak ki a sér­tet­tek­től, amit ezután szét­osz­tot­tak egy­más között.

A vád­irat sze­rint az ügy 51 éves vád­lott­ja pár hónap­pal koráb­ban, 2019 már­ci­u­sá­ban egy másik fér­fit is becsa­pott. A sér­tett­nek kül­föl­di mun­ka­vál­la­lás­hoz szük­sé­ges okira­tok beszer­zé­sét ígér­te, ami­nek fejé­ben 350.000. forin­tot kért és kapott a fér­fi­tól. A vád­lott­nak tény­le­ge­sen nem állt szán­dé­ká­ban segí­te­ni, célja ebben az eset­ben is kizá­ró­lag a pénz jog­ta­lan meg­szer­zé­se volt.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben 5 sze­méllyel szem­ben foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge, továb­bá az 51 éves vád­lott ese­té­ben továb­bi egy rend­be­li csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat. A kerü­le­ti ügyész­ség az csa­lást kiter­ve­lő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, tár­sa­i­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyoz a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val és fotók­kal, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/legendakbol-lett-csak-rendor#4