Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A belvárosban verekedtek, hamar bíróság elé álltak - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő máso­dik napon – állí­tot­ta bíró­ság elé azt a két fér­fit, akik össze­ve­re­ked­tek Kapos­vár belvárosában.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2022 augusz­tu­sá­ban a kapos­vá­ri sétá­ló­ut­ca köze­lé­ben talál­ha­tó park­ba érke­zett, ahol szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik, húszas éve­i­ben járó fér­fi­val. Ennek során a vád­lot­tak előbb ököl­lel ütöt­ték egy­mást, majd a fia­ta­labb férfi több­ször meg­rúg­ta a vita­part­ne­rét, aki azon­ban nem hagy­ta annyi­ban, és később újból a másik vád­lott­ra támadt.

Az ese­mé­nye­ket ész­lel­ve az egyik járó­ke­lő érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Bár a jár­őrök kiér­ke­zé­se­kor a vád­lot­tak már abba­hagy­ták a vere­ke­dést és távoz­tak a hely­szín­ről, a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték az elkö­ve­tő­ket, akik ellen a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség még az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt vádat emelt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2022. augusz­tus 17-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat, és az idő­sebb fér­fi­val szem­ben 170 óra köz­ér­de­kű mun­kát, míg a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben nyolc hónap fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, egy­út­tal két évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és elren­del­te két koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tás, az egyik vád­lott pedig eny­hí­tés végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, így az nem jogerős.

Az ese­mé­nye­ket a tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.