Főoldal » Hírek » A bíróság elutasította dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő rendőri intézkedést és bántalmazást sérelmező felülbírálati indítványát – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő jogi kép­vi­se­lő­je útján fel­je­len­tést tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett hiva­ta­los eljá­rás­ban cso­por­to­san elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te, hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te és aljas indok­ból vagy cél­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A fel­je­len­tés sze­rint az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő 2023. ápri­lis 5-én a Kar­me­li­ta kolos­tor­nál lebon­tott ható­sá­gi kor­don vissza­épí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben szer­ve­zett akci­ó­ban vett részt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ként, mely­nek során passzív maga­tar­tás­sal a sza­bad véle­mény­nyil­vá­ní­tás jogá­val élt.

Állí­tá­sa sze­rint jog­sér­tő cse­lek­ményt nem köve­tett el, ezért vele szem­ben – men­tel­mi jogá­ra is figye­lem­mel – bár­mi­lyen sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó intéz­ke­dést, így testi kény­szert sem lehe­tett volna alkal­maz­ni, tehát jog­ta­lan volt és bűn­cse­lek­ményt való­sí­tott meg a vele szem­be­ni rend­őri fellépés.

Dr. Had­há­zy Ákos – és még két sze­mély azo­nos tár­gyú – fel­je­len­té­sét a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség eluta­sí­tot­ta arra figye­lem­mel, hogy a fel­je­len­tett cse­lek­mény nem bűncselekmény.

A fel­je­len­tést eluta­sí­tó hatá­ro­zat­tal szem­ben dr. Had­há­zy Ákos által – jogi kép­vi­se­lő­je útján – benyúj­tott felül­bí­rá­la­ti indít­vány alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a sérel­me­zett hatá­ro­za­tot a köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­mény, a hiva­ta­li vissza­élés, miatt felül­vizs­gál­ta, és a felül­bí­rá­la­ti indít­ványt elutasította.

A bíró­ság a vég­zé­sé­ben – az ügyész­ség indo­ko­lá­sá­val egyet­ért­ve – kimond­ta, hogy az intéz­ke­dő rend­őrök a fel­ada­tu­kat a tör­vé­nyes elő­írá­sok­nak és az elöl­já­ró uta­sí­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en haj­tot­ták végre.

Sem­mi­lyen adat nem merült fel azzal kap­cso­lat­ban, hogy a sérel­me­zett, testi kény­szer meg­va­ló­sí­tá­sá­val vég­re­haj­tott rend­őri intéz­ke­dés, illet­ve az ennek alap­ját képe­ző parancs­no­ki uta­sí­tás, arra irá­nyult volna, hogy a rend­őrök a hiva­ta­li köte­les­sé­gük szán­dé­kos meg­sze­gé­sé­vel a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gát gya­kor­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­nek jog­ta­lan hát­rányt okoz­za­nak. A rend­őri intéz­ke­dés célja, a lebon­tott kerí­tés ere­de­ti álla­pot­ba tör­té­nő vissza­ál­lí­tá­sa, tör­vé­nyes volt a köz­biz­ton­ság meg­óvá­sa érde­ké­ben, mely­nek dr. Had­há­zy Ákos több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re ellenállt.

Erre figye­lem­mel alkal­maz­tak vele szem­ben – tör­vé­nye­sen – testi kény­szert, ugyan­is egy ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi joga a rend­őri intéz­ke­dés aka­dá­lyo­zá­sá­ra nem ter­jed ki.