Főoldal » Hírek » A biztonsági őr - megőrzés helyett - el akarta adni a rábízott mobiltelefont – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy biz­ton­sá­gi őrrel szem­ben, aki elsik­kasz­tot­ta a rábí­zott mobil­te­le­font. A bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben 80 óra köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki a fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint egy 47 éves férfi egy VI. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont üzle­té­ben dol­go­zott vagyon­őr­ként. 2021. decem­ber 11-én, este a vásár­ló­nak az üzlet előtt kiesett a ruhá­já­ból a mobil­te­le­fon­ja, ame­lyet a nő nem vett észre és azt elve­szí­tet­te. A tele­font egy pár meg­ta­lál­ta és átad­ta a fér­fi­nak, aki azt nem őriz­te meg, hanem eltet­te. A férfi kivet­te a SIM kár­tyát, azt ket­té­tör­te és kidob­ta, a készü­lé­ket pedig elrej­tet­te a háti­zsák­já­ba, azért, hogy később elad­has­sa. A vád­lott - miu­tán a rend­őr­ség idő­köz­ben érte­sí­tett mun­ka­tár­sai a hely­szín­re érkez­tek - a tele­font a háti­zsák­já­ból titok­ban kivet­te, kiment vele az eladó­tér­be, és úgy tett mint­ha ott talál­ta volna meg a ruhák között.

A buda­pes­ti rend­őrö­ket azon­ban nem tudta meg­té­vesz­te­ni, vissza­néz­ték az áru­há­zi fel­vé­telt és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a biz­ton­sá­gi őrt.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit sik­kasz­tás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg, és arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, bün­te­tő­vég­zés­sel szab­jon ki köz­ér­de­kű munkát.

A Pesti Köz­pon­ti Bíró­ság az ügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en bün­te­tő­vég­zé­sé­vel 80 óra köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki a férfi ellen. A bíró­sá­gi hatá­ro­zat egy­elő­re nem jogerős.