Főoldal » Hírek » A bliccelők megverték a jegyellenőröket – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. Az elkö­ve­tők menet­jegy nél­kül utaz­tak a vil­la­mo­son, majd az intéz­ke­dő jegy­el­len­őrö­ket a meg­ál­ló­ba érve ököl­lel ütlegelték.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2023. május ele­jén, dél­után, Mis­kol­con a vil­la­mo­son utaz­tak, és a jegy­el­len­őr több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sa után kide­rült, hogy nincs menet­je­gyük. A meg­ál­ló­ban a férfi intéz­ked­ni akart, azon­ban az egyik vád­lott az ajtó­ban álló sér­tet­tet alkar­já­val arrébb tolta és kilök­te a sze­rel­vény­ből. A sér­tett elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, és a vád­lott ruhá­za­tá­ba kapasz­ko­dott, ekkor a másik elkö­ve­tő több­ször ököl­lel az arcát és a fejét meg­ütöt­te, majd a társa is megütötte.

A sér­tett pró­bált véde­kez­ni, lehaj­tot­ta a fejét. A segít­sé­gé­re igye­ke­zett a kol­lé­ga­nő­je, aki az egyik fér­fit vál­lá­nál fogva pró­bál­ta eltol­ni, aki viszont ököl­lel a fülé­re ütött.

A jegy­el­len­őrök - akik köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül­nek - 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, bün­tet­len tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.