Főoldal » Hírek » A börtönbe akart kábítószert becsempészni – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen emelt vádat, egyi­kük kábí­tó­szert adott el a másik­nak, aki az így meg­szer­zett kábí­tó­szert a bör­tön­be akar­ta bejuttatni.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 39 éves győri férfi 2022 már­ci­u­sá­ban 8 gramm metam­fe­ta­mint és 15 gramm mari­hu­á­nát adott el a 35 éves vád­lott tár­sá­nak. A férfi a kábí­tó­szer egy részét egy bör­tön­ben ülő isme­rő­sé­nek akar­ta tovább­ad­ni. A ter­helt ezért a kábí­tó­szert, mini mobil­te­le­fo­no­kat és adat­hor­do­zó­kat rej­tett egy élel­mi­szer­cso­mag­ba. A cso­ma­got 2022 már­ci­u­sá­ban jár­mű­vel szál­lí­tot­ta Szom­bat­hely­re, ahol azo­kat átad­ta egy a bör­tön­ben dol­go­zó sze­mély­nek, aki vál­lal­ta a cso­mag bevi­te­lét az intézetbe.

Miu­tán a ter­helt a cso­ma­got átad­ta, a rend­őrök lecsap­tak rá, és őri­zet­be vet­ték. Az intéz­ke­dés során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi kábí­tó­szert is fogyasz­tott, és így vezet­te a járművét.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség a ter­helt lakó­he­lyén ház­ku­ta­tást tar­tott, mely­nek során egy - két fegy­ver­ből házi­lag össze­ál­lí­tott - pisz­tolyt és lősze­re­ket fog­lal­tak le, melyek­ről bebi­zo­nyo­so­dott, hogy azo­kat a 35 éves ter­helt a 39 éves tár­sá­tól kapta.

Az ügyész­ség a ter­hel­tek ellen kábítószer-kereskedelem, lőfegy­ver­rel vissza­élés, a fia­ta­labb ter­helt ellen továb­bá kábí­tó­szer bir­tok­lás és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat. A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján velük szem­ben akár 12 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.