Főoldal » Archív » A Budapesti Nyomozó Ügyészség emberölés kísérlete miatt őrizetbe vett egy budapesti rendőrtisztet - VIDEÓVAL

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság hiva­tá­sos állo­má­nyú tagja a teg­na­pi napon, szol­gá­la­ton kívül, ittas álla­pot­ban, egy rövid szó­vál­tást köve­tő­en önvé­del­mi fegy­ve­ré­vel rálőtt egy fér­fi­ra. A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a rend­őrt őri­zet­be vette.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság hiva­tá­sos állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őr­tiszt 2016. decem­ber 1-jén, a kora dél­utá­ni órák­ban egy XXI. kerü­le­ti tár­sas­ház föld­szint­jén, szol­gá­la­ton kívül, ittas álla­pot­ban, a sér­tet­tel - aki a tár­sas­ház ház­ke­ze­lő­jé­nek alkal­ma­zott­ja - való rövid szó­vál­tást köve­tő­en, enge­déllyel tar­tott lőfegy­ve­ré­vel több lövést adott le a lép­cső­ház pla­fon­já­ba, majd ezután cél­zot­tan a sér­tett irá­nyá­ba sütöt­te el a fegy­ve­rét, aki a tűz­lép­cső­ház ajta­ját éppen becsuk­ta. Csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő, hogy a löve­dék nem talál­ta el a fér­fit, az átfú­ró­dott a tűz­lép­cső­ház ajta­ján és a fal­ban állt meg.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a rend­őrt ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt őri­zet­be vette, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­ványt tesz az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.