Főoldal » Hírek » A bukósisakot nem elég felvenni, azt be is kell csatolni - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 42 éves gödöl­lői sofőr­rel szem­ben, mert balra kanya­ro­dás köz­ben nem adott elsőbb­sé­get egy őt már előző motor­ke­rék­pá­ros­nak, aki az ütkö­zés után súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, bukó­si­sak­ja ugyan­is nem volt becsa­tol­va, és lere­pült a fejéről.

A vád sze­rint a gép­ko­csit veze­tő férfi 2019. már­ci­us 24-én dél­után vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját a 21. számú főúton Sal­gó­tar­ján felé. Az 54. sz. kilo­mé­ter­szel­vény­nél 4-5 autó előtt halad­va las­sí­tott, mert balra akart kanya­rod­ni egy föld­út­ra. A bal olda­li irány­jel­zőt működ­tet­ve a záró­vo­nal mellé húzó­dott, köz­ben a bal olda­li vissza­pil­lan­tó tükör­be is bele­né­zett, de nem látott a jár­mű­sort előző járművet.

Eköz­ben a vád­lott által fel­tar­tott jár­mű­vek mögül érke­ző motor­ke­rék­pá­ros elha­tá­roz­ta, hogy a záró­vo­nal elle­né­re a las­san hala­dó gép­ko­csik elő­zés­be kezd, és mint­egy 90 km/h sebes­ség­gel meg­kezd­te a manővert.

Ami­kor a vád­lott elér­te az útke­resz­te­ző­dés met­szés­vo­na­lát, anél­kül kezd­te meg a tény­le­ges balra kanya­ro­dást, hogy akár a vissza­pil­lan­tó tükör­be tekin­tés­sel, akár hát­ra­for­du­lás­sal meg­győ­ző­dött volna a mögöt­tes for­ga­lom­ról, noha a motor­ke­rék­pá­ros ekkor már lát­ha­tó lett volna a szá­má­ra, így a sze­mély­gép­ko­csi befor­dult, a motor­ke­rék­pá­ros pedig nekiütközött.

Az ütkö­zés után a motor­ke­rék­pá­ros lezu­hant jár­mű­vé­ről, eköz­ben fejé­ről lere­pült a be nem csa­tolt bukó­si­sak, mely­nek rög­zí­tő­csat­ja már a bal­ese­tet meg­elő­ző­en el volt sza­kad­va. A férfi a föld­re csa­pó­dás­kor mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző kopo­nya­tö­rést és agy­sé­rü­lést is szen­ve­dett, pedig ha a bukó­si­sak a fején maradt volna, akkor lénye­ge­sen eny­hébb sérü­lé­sei kelet­kez­het­tek volna. 

A bal­eset oka az volt, hogy a sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je a balra beka­nya­ro­dás előtt nem győ­ző­dött meg arról, hogy bal­ról jár­mű­vé­nek elő­zé­sét másik jármű nem kezdte-e meg, de az ered­mény bekö­vet­ke­zé­sé­ben köz­re­ha­tott, hogy motor­ke­rék­pá­ros nem viselt becsa­tolt bukó­si­sa­kot; a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­ben pedig az, hogy a záró­vo­na­lat átlép­ve előzött.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a figyel­met­len gép­jár­mű­ve­ze­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, a rend­őr­ség pedig a moto­ros ellen sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést tett az ille­té­kes sza­bály­sér­té­si ható­ság előtt.

A bal­eset­ről kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fény­ké­pek itt tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/baleseti-osszesito-nograd-megyebol-357#2

http://www.police.hu/sites/default/files/_DSC_3935.JPG

http://www.police.hu/sites/default/files/_DSC_3932.JPG

http://www.police.hu/sites/default/files/styles/751x500/public/_DSC_3939.JPG?itok=UAR_b6x6