Főoldal » Hírek » A büntetés súlyosítását kérte az ügyészség az élettársa rokonaira késsel támadó férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként az élet­tár­sa test­vé­ré­re és annak csa­lád­tag­ja­i­ra kés­sel táma­dó Csongrád-Csanád vár­me­gyei férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el a Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint az elkö­ve­tő 2021 janu­ár­já­ban bemá­szott az őt elha­gyó élet­tár­sa test­vé­ré­nek ingat­lan­já­ra, majd beju­tott a csa­lá­di házba is. A kony­há­ban magá­hoz vett kés­sel bement abba a lakó­szo­bá­ba, ahol élet­tár­sá­nak roko­nai alud­tak és a csa­lád tag­ja­i­nak meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tő­zött. A férfi elő­ször a szü­le­ik között alvó gyer­mek felé szúrt, ezt a táma­dást a fel­éb­re­dő apa még kéz­zel elhá­rí­tot­ta, mire a táma­dó ő elle­ne for­dult, és több alka­lom­mal test­szer­te nagy erő­vel meg­szúr­ta. A kiala­kult dula­ko­dást köve­tő­en az elkö­ve­tő egy továb­bi csa­lád­ta­got is meg­pró­bált meg­szúr­ni, azon­ban az nem volt sike­res. A fér­fit végül a fejé­re dobott pok­róc­cal sike­rült meg­fé­kez­ni, majd azt köve­tő­en a hely­szín­ről elme­ne­kült, azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő napon a rend­őr­ség­nek sike­rült őt elfog­nia. A gyer­mek apja egye­bek mel­lett a mell­ka­si szú­rás foly­tán élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, a halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csén múlott. A gyer­mek védel­me­zé­se során pedig mara­dan­dó káro­so­dá­so­kat szen­ve­dett a jobb alkar­ján.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt 14 év fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

Az első­fo­kú íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be az ügyész­ség az elkö­ve­tő ter­hé­re, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa, míg a véde­lem a cse­lek­mény téves minő­sí­té­se, vala­mint a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zott, az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­se tör­vé­nyes, azon­ban a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek szá­má­ra és nyo­ma­té­ká­ra figye­lem­mel a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sa indo­kolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.