Főoldal » Hírek » A büntetőjogi és a közjogi szakág példaértékű együttműködése a fogyasztóvédelem területén - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ágá­nak ügyé­szi fel­lé­pé­se fogyasz­tó­vé­del­mi bír­ság kisza­bá­sát eredményezte.

Egy magán­sze­mély bün­te­tő­fel­je­len­té­sét a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­tá­val bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban eluta­sí­tot­ta, de egy­út­tal a fel­je­len­tés­ben meg­je­lölt ada­tok és infor­má­ci­ók bir­to­ká­ban meg­ke­res­te a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ágát a fogyasz­tó­vé­del­mi ügyé­szi intéz­ke­dé­sek meg­té­te­le érdekében.

A köz­jo­gi szak­ág ügyé­szi fel­lé­pés­sel élt, fogyasz­tó­vé­del­mi eljá­rás lefoly­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal fogyasz­tó­vé­del­mi ható­sá­gá­nál üdü­lő­hasz­ná­la­ti szer­ző­dés­sel kap­cso­lat­ban a fogyasz­tó meg­té­vesz­tő tájé­koz­ta­tá­sa, illet­ve a fogyasz­tói panasz idő­sze­rű érde­mi elbí­rá­lá­sá­nak elmu­lasz­tá­sa miatt.

Az ille­té­kes ható­ság lefoly­tat­ta a fogyasz­tó­vé­del­mi eljá­rást a tar­tós szál­lás­hasz­ná­la­ti szol­gál­ta­tá­si tevé­keny­sé­get végző vál­lal­ko­zás­nál, majd vele szem­ben fogyasz­tó­vé­del­mi bír­sá­got sza­bott ki és emel­lett köte­lez­te a meg­ál­la­pí­tott fogyasz­tó­vé­del­mi jog­sér­té­sek megszüntetésére.

A szak­ági együtt­mű­kö­dés kere­té­ben fogyasz­tó­vé­del­mi cél­lal tett ügyé­szi intéz­ke­dés alap­ján hozott ható­sá­gi marasz­ta­ló hatá­ro­zat mel­lett az ügyé­szi fel­lé­pés kiemelt fon­tos­sá­gú ered­mé­nye az, hogy a vál­lal­ko­zás által idő­köz­ben fel­aján­lott és a magán­sze­mély által elfo­ga­dott kár­té­rí­tés­sel egy­ide­jű­leg a fogyasz­tó és a vál­lal­ko­zás között 2018-ban lét­re­jött üdü­lő­hasz­ná­la­ti szer­ző­dést a felek közös meg­egye­zés­sel meg­szün­tet­ték, így a több éve tartó jog­vi­ta vég­le­ge­sen, békés úton lezárult.