Főoldal » Archív » A buszmegállóban garázdálkodott egy férfi Környén - fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szemben. 

Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott 2017. janu­ár 20. nap­ján, este, az egyik kör­nyei busz­meg­ál­ló­ban elhe­lye­zett hul­la­dék­tá­ro­ló edény­be bele­rú­gott, majd a meg­ál­ló­ban fel­ál­lí­tott utas­tá­jé­koz­ta­tó intel­li­gens kijel­ző­jét a nála lévő sep­rű­nyél­lel betör­te, amellyel 15.500 forint kárt okozott.

A férfi ezt köve­tő­en a busz­meg­ál­ló épü­le­té­ben lévő üzlet­he­lyi­ség abla­kát, vala­mint az ajtó üveg­lap­ját a sep­rű­nyél­lel szin­tén betör­te, amellyel 27.066 forint kárt okozott.

A vád­lott ezután han­go­san kia­bál­va a kezé­ben tar­tott, 23 cm hosszú­sá­gú olló­val a meg­ál­ló­ban vára­ko­zó sze­mé­lyek felé indult, aki­ket meg­fe­nye­ge­tett, így ők siet­ve elhagy­ták a hely­színt. A jelen­le­vők a fenye­ge­tő kije­len­tés kap­csán nem kér­ték az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re vonását.

A fel­fegy­ver­kez­ve tör­té­nő elkö­ve­tést az ala­poz­za meg, hogy az elkö­ve­tő által hasz­nált olló az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas eszköz.

A férfi a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en meg­szö­kött, ezért vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki. Ennek alap­ján őt 2018. feb­ru­ár 18. nap­ján, Buda­pes­ten, a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren fog­ták el, majd elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.