Főoldal » Hírek » A család több tagja is terjesztette a marihuánát Somogy megyében - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal és nővel szem­ben, akik mari­hu­á­nát érté­ke­sí­tet­tek Tabon, Sió­fo­kon és vonzáskörzetükben.

A vád­lot­tak közül a 31 éves férfi, annak élet­tár­sa és sógo­ra is keres­ke­dett 2019-től, vala­mint 2020-tól az isme­ret­len for­rás­ból, nagyobb tétel­ben beszer­zett kábí­tó­szer­rel, amit ők por­ci­óz­tak, cso­ma­gol­tak és gép­ko­csi­val terí­tet­tek vevőiknek.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint I. rendű vád­lott és sógo­ra 2020 tava­szán ken­der­nö­vény ter­mesz­tés­be is kezd­tek, a mago­kat inter­ne­ten keresz­tül Auszt­ri­á­ból sze­rez­ték be, majd I. rendű vád­lott kert­jé­ben ültet­ték el, azon­ban a 11 tő növényt a rend­őr­ség még azelőtt lefog­lal­ta, hogy leszü­re­tel­het­ték volna (1. és 2. kép).

A 2020 szep­tem­be­ré­ben foga­na­to­sí­tott átfo­gó rend­őr­sé­gi akció során az őri­zet­be vett négy vád­lot­tól kábí­tó­szert, annak hasz­ná­la­tá­hoz és érté­ke­sí­té­sé­hez kap­cso­ló­dó tár­gya­kat, kész­pénzt, mobil­te­le­fo­no­kat és gép­ko­csi­kat fog­lal­tak le a nyo­mo­zó ható­ság tagjai.

A keres­ke­dés­sel vádolt ter­hel­tek vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén 5 év, 7 év, vala­mint két elkö­ve­tő­nél 7 és fél év börtön-, illet­ve fegy­ház­bün­te­té­sek, továb­bá vala­mennyi­ük­nél pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­hasz­nált képe­ket a sió­fo­ki rend­őrök készítették.