Főoldal » Hírek » A csalódott vádlott bosszúból 15 emberre gyújtotta rá a házat- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség életfogytig tartó fegyház kiszabásáért fellebbez

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék a 68 éves vád­lot­tat aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re, rész­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély, rész­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 18 évi fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a bor­so­di kis­vá­ros­ban élő vád­lott éve­ken keresz­tül sze­re­tői viszonyt tar­tott fenn a sér­tet­tel, akit 2017 ápri­li­sá­ban „meg­szök­te­tett” a csa­lád­já­tól. A ket­te­jük közöt­ti kap­cso­lat azon­ban az össze­köl­tö­zés­sel gyor­san meg­rom­lott, így a sér­tett vissza akart köl­töz­ni, és júni­us 2-án a lánya haza is köl­töz­tet­te. A vád­lott – akit várat­la­nul ért a távo­zás, vala­mint az a körül­mény, hogy az asszony az ő meg­ta­ka­rí­tott pén­zét is magá­val vitte -, még aznap több ízben is így fenye­ge­tő­zött: „- rátok fogom gyúj­ta­ni a házat…be lesz locsol­va a háza­tok ben­zin­nel, meg­hal­tok!” A meg­fe­nye­ge­tet­tek komo­lyan vet­ték a kije­len­té­se­ket, és a csa­lád fel­nőtt tag­jai fel­ké­szül­tek a vád­lott táma­dá­sá­ra: ütő­esz­kö­zö­ket és víz­zel telt vöd­rö­ket helyez­tek el a ház­ban, ahol egyéb­ként víz­ve­ze­ték nem volt.

A vád­lott még azon az éjsza­kán a sér­tet­tek házá­hoz ment. Gép­ko­csi­já­ban egy 49 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bozót­vá­gó kést, vala­mint műanyag palack­ban ben­zint vitt magá­val. Vára­ko­zás köz­ben a ben­zi­nes palac­kot egy tex­til­da­rab­bal kez­det­le­ges gyúj­tó­esz­köz­zé ala­kí­tot­ta, majd éjfél­táj­ban ittas álla­pot­ban - azért, hogy sérel­me­it ember­ölés­sel torol­ja meg - a bozót­vá­gó­val is fel­fegy­ver­kez­ve beha­tolt a sér­tet­tek házá­nak udva­rá­ra. A háló­szo­ba abla­kán a szú­nyog­há­lót kivág­ta, az abla­kot betör­te és a láng­ra lob­ban­tott gyúj­tó­pa­lac­kot a sér­tet­tek ágyá­ra hají­tot­ta – ahol egyéb­ként a házas­pár 3 éves kis­gyer­me­ke is alud­ni szo­kott. Az égő fla­kon­ból kifröccse­nő ben­zin az ágyon kisebb sérü­lést oko­zott, a tűz azon­ban átter­jedt a sző­nyeg­re és a füg­göny­re is. A tűz tova­ter­je­dé­sét az épü­let­ben ébe­ren vára­ko­zó fel­nőt­tek nyom­ban meg­fé­kez­ték, enél­kül a lakó­szo­ba 3 per­cen belül láng­ba borult volna. A vád­lott bru­tá­lis táma­dá­sa a ház­ban 15 sér­tett – közöt­tük már rész­ben alvó 7 gyer­mek – éle­tét köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te. Ezután két sér­tett elűz­te a ház­tól a bozót­vá­gó­val még hada­ko­zó táma­dót, aki az össze­csa­pás során a vele dula­ko­dó sér­tet­tek­kel együtt szin­tén sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A tör­vény­szék a vád­ira­ti minő­sí­tés­sel ellen­tét­ben az „előre kiter­vel­ten” elkö­ve­tést nem álla­pí­tot­ta meg.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nem két­sé­ges az, hogy az érzel­me­i­ben csa­ló­dott vád­lott bosszú­vágy­tól űzve azzal az előre meg­fon­tolt szán­dék­kal tört éjsza­ka a csa­lád­ra, hogy házu­kat láng­ba borít­va válo­ga­tás nél­kül vala­mennyi csa­lád­ta­got meg­öl­je. Tuda­tá­ban volt a csa­lád nagy lét­szá­má­nak, szo­ká­sa­i­nak, mégis ilyen ször­nyű módon vett volna elég­té­telt vélt sérel­mei miatt. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az ítél­ke­zé­si gya­kor­lat­tal egye­ző­en az „előre kiter­vel­ten” elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint immár hat minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén az ügyész­ség súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­se alap­ján élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­nak akkor is helye van, ha az élet elle­ni bűn­tett kísér­le­ti szak­ban maradt, ember­ha­lált tény­le­ge­sen nem oko­zott.

A vád­lott és védő­je téves minő­sí­tés miatt, eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.