Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Darknet használatának veszélye - bíróság elé állítás

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a buda­pes­ti fér­fit, aki jog­ta­la­nul meg­sze­rez­te a sér­tett fel­hasz­ná­ló nevét és jel­sza­vát, majd a pro­fil­já­ba belép­ve a sér­tett bank­szám­lá­ját meg­ter­hel­ve vásárolt. 

Az elkö­ve­tő 2019. janu­ár ele­jén egy hac­ker­től vir­tu­á­lis valu­tá­ért meg­vá­sá­rol­ta a sér­tett fel­hasz­ná­ló nevét és jel­sza­vát, amellyel egy ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket áru­sí­tó web­áru­ház hon­lap­ján a sér­tett pro­fil­já­ba belé­pett. A férfi a fel­hasz­ná­lói fiók­ban rög­zí­tett bank­kár­tya ada­tok jogo­su­lat­lan meg­adá­sá­val 204.318 forint érték­ben vásárolt.

A sér­tett a bank­nál rek­la­mált, ezért a jog­ta­la­nul lehí­vott összeg jóvá­írás­ra került, így a sér­tett kára tel­jes mér­ték­ben megtérült.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő elkö­ve­tőt az ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta. A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a vád­lot­tat 150.000,-Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság íté­le­tét az ügyész, vád­lott és védő tudo­má­sul vette, így az jogerős.