Főoldal » Archív » A darnózseli hentes bűnösségének megállapítását indítványozza a másodfokú ügyészség

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség a dar­nó­zse­li ember­ölés ügyé­ben az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lott bűnös­sé­gé­nek halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben kimon­dá­sát, a vád­lott vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és mel­lék­bün­te­té­sül köz­ügyek­től eltil­tás­ra íté­lé­sét indítványozza.

A meg­is­mé­telt eljá­rás­ban a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a 2019. már­ci­us 1. nap­ján meg­ho­zott íté­le­té­ben a vád­lot­tat az elle­ne ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vád alól újból fel­men­tet­te, mert nem látta két­sé­get kizá­ró­an bizo­nyí­tott­nak, hogy a vád­lott ölte meg a feleségét.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a sér­tett 2014. május 27. nap­já­nak 20:00 óra után isme­ret­len módon, isme­ret­len idő­pont­ban, isme­ret­len helyen meg­halt. A bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint azon­ban a – fele­sé­ge sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt pró­bá­ra bocsá­tás alatt álló – vád­lott volt az, aki 2014. május 27. nap­ján késő dél­után a fele­sé­ge moson­ma­gyar­óvá­ri mun­ka­he­lyé­hez ment, majd ott 20 óra 4 perc és 21:00 óra között talál­ko­zott a váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­vel, s ahon­nan a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­já­val mind­ket­ten Dar­nó­zse­li­re indul­tak. A vád­lott volt az, aki 2018. május 28-án 1 óra 30 perc körü­li idő­ben beto­la­tott a háza udva­rá­ra, majd a gép­ko­csi­ból isme­ret­len tár­gyat vett ki és a füs­tö­lő felé vitte, s a vád­lott volt az, aki 2014. május 29-én a déli órá­kig bezá­ró­lag részt vett a sér­tett már élet­te­len tes­té­nek isme­ret­len helyen és isme­ret­len mód­szer­rel tör­té­nő meg­sem­mi­sí­té­sé­ben, majd a marad­vá­nyok eltüntetésében.

Az íté­let ellen fel­leb­be­ző első­fo­kú ügyész és másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság e tény­ál­lá­sá­ból viszont oksze­rű­en csak az követ­kez­het, hogy a vád­lott volt az, aki a fele­sé­ge halá­lát okozta.