Főoldal » Archív » A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség két volt pénzügyőr ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmény miatt a Nyíregyházi Törvényszéken

Az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel és az ehhez kap­cso­ló­dó­an elkö­ve­tett két rend­be­li, hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vám­igaz­ga­tó­sá­gá­nak állo­má­nyá­ba tar­to­zott pénzügyőröket.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2017. augusz­tus 29-én, a pénz­ügy­őri szol­gá­la­tot ellá­tó vád­lot­tak két sza­bol­csi tele­pü­lés közöt­ti útsza­ka­szon meg­ál­lí­tot­tak egy sze­mély­gép­ko­csit, ame­lyet egy álta­luk jöve­dé­ki jog­sér­tés elkö­ve­té­se miatt korább­ról ismert férfi vezetett.

A gép­ko­csi átvizs­gá­lá­sa­kor – a sza­bá­lyo­san tart­ha­tó jöve­dé­ki ter­mé­ke­ken felül – 4 üveg magyar zár­jegy nél­kü­li vod­kát és 2 doboz magyar adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát talál­tak. Miu­tán ezen ter­mé­ke­ket betet­ték a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ba, közöl­ték a fér­fi­val, hogy jöve­dé­ki jog­sér­tés miatt bír­sá­got kell fizet­nie. A férfi kérte, hogy a sza­bály­sze­rű eljá­rás­tól tekint­se­nek el, ame­lyért cse­ré­be a vád­lot­tak 30.000,- forin­tot kér­tek. A férfi elő­ször ezt sokall­ta, végül elfo­gad­va az össze­get, a bank­je­gye­ket össze­hajt­va az útle­ve­lé­be tette, ame­lyet átadott a pénzügyőröknek.

A vád­lot­tak a pénzt kivet­ték, ezután az útle­ve­let vissza­ad­ták, majd köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve – anél­kül, hogy a fel­tárt jöve­dé­ki jog­sér­tés miatt intéz­ked­tek volna – elhaj­tot­tak a hely­szín­ről és az ellen­őr­zé­si adat­la­pon valót­la­nul azt rög­zí­tet­ték, hogy az ellen­őr­zött sze­mély­nél jog­sér­tést nem álla­pí­tot­tak meg.

Továb­bi szol­gá­la­ti tevé­keny­sé­gük során a pénz­ügy­őrök a vod­ká­val és a ciga­ret­tá­val kap­cso­lat­ban rádi­ón valót­la­nul azt jelen­tet­ték, hogy azo­kat a váro­si piac mel­lett, illet­ve egy busz­meg­ál­ló­nál talál­ták. Miu­tán bevo­nul­tak szol­gá­la­ti helyük­re, erről valót­lan tar­tal­mú ellen­őr­zé­si jegy­ző­köny­vet, vala­mint lefog­la­lás­ról ren­del­ke­ző vég­zést készítettek.

A vesz­te­ge­tést elfo­ga­dó volt pénz­ügy­őr vád­lot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti bün­te­té­si sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – tizen­két év.

A kor­rup­ci­ós pénzt átadó gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zás során elhunyt, ezért az ügyész­ség vele szem­ben az eljá­rást megszüntette.