Főoldal » Archív » A Dózsa György úti halálos közlekedési baleset egyik gyanúsítottjának letartóztatását indítványozza az ügyészség

A gya­nú­sí­tott a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján ismé­tel­ten meg­szeg­te a bűn­ügyi fel­ügye­let maga­tar­tá­si szabályait.

Az ügy bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló gya­nú­sí­tott­ja koráb­ban, 2018. feb­ru­ár 22-én már meg­szeg­te az akko­ri jog­sza­bá­lyok sze­rin­ti házi őri­zet szabályait.

Ezt köve­tő­en, a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján 2018. novem­ber 19-én ismé­tel­ten meg­szeg­te az ügyé­szi hatá­ro­zat­ban rész­le­ge­sen fel­ol­dott (jelen­le­gi sza­bá­lyok sze­rint már bűn­ügyi fel­ügye­let­nek meg­ne­ve­zett) kény­szer­in­téz­ke­dés maga­tar­tá­si szabályát.

A kerü­le­ti ügyész­ség meg­ha­tá­ro­zott időre, kizá­ró­lag orvo­si keze­lé­sen tör­té­nő rész­vé­tel érde­ké­ben, csak az oda- és vissza­uta­zás, illet­ve a keze­lés idő­tar­ta­má­ra enge­dé­lyez­te a tar­tóz­ko­dá­si helyé­nek elha­gyá­sát. Ennek elle­né­re, a gya­nú­sí­tott a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it meg­szeg­ve, nem enge­dé­lye­zet­ten ez idő alatt egy bel­vá­ro­si étte­rem­ben jelent meg és tartózkodott.

A jog­sér­tő maga­tar­tás ész­le­lé­se után rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség emel­lett meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fér­fit a napok­ban a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. Ezzel egy­ide­jű­leg arra is fel­me­rült adat, hogy a gya­nú­sí­tott a köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény miat­ti nyo­mo­zás­ban a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­tés­re törekedett.

Mind­er­re tekin­tet­tel, a kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a házi őri­zet, illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let maga­tar­tá­si sza­bá­lya­i­nak több­szö­rös meg­sze­gé­se mel­lett már a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, illet­ve a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye miatt is indo­kolt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa. A fent meg­je­lölt célok eléré­sé­hez a bűn­ügyi fel­ügye­let alkal­ma­zá­sa már nem elegendő.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon hoz döntést.