Főoldal » Archív » A dunavecsei láncfűrészes támadó letartóztatása

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 44 éves duna­ve­csei fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. janu­ár 18-án dél­után moto­ros lánc­fű­résszel szom­széd­já­ra támadt és az arcán súlyo­san megsebesítette.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 44 éves férfi 2018. janu­ár 18-án 15 óra körül itta­san, egy műkö­dés­ben lévő moto­ros lánc­fű­résszel a kezé­ben meg­je­lent a vele azo­nos címen, de külön lak­rész­ben élő sér­tett ott­ho­ná­ban, majd oda­ment az ágyá­ban fekvő fér­fi­hez és a lánc­fű­résszel az arcá­ba vágott. A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett a bal arc­fe­lén, a fül alatt egé­szen a száj­zu­gig ter­je­dő, kereszt­irá­nyú vágott sérü­lést szen­ve­dett el, mely nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés. A fejre irá­nyu­ló táma­dás várat­lan­sá­gá­ra, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, bru­ta­li­tá­sá­ra figye­lem­mel a gya­nú­sí­tott súlyo­sabb sérü­lést is okoz­ha­tott volna áldozatának.

A nyo­mo­zók a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség sze­rint a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert az állan­dó lakó­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző fér­fi­vel szem­ben kiszab­ha­tó bün­te­tés mér­té­ke miatt tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül tar­ta­ni kell attól is, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott a tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, vala­mint újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.