Főoldal » Archív » A falon át jutott be az ékszerboltba, majd menekülés közben elszórta a zsákmányt a betörő

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki betört egy ékszer­üz­let­be, ahon­nan nagyobb érték­ben vitt el arany és ezüst ékszereket.

A férfi 2018. május 22-én a kora esti órák­ban itta­san egy abo­nyi óra-ékszer üzlet­hez ment. Az üzlet zárva volt, ezért azt talál­ta ki, hogy bemegy a szom­szé­dos nyi­tott üzlet­be, és onnan jut be az ékszer­bolt­ba. A szom­szé­dos üzlet­ben talált egy kabá­tot, amit fel­vett, és az ékszer­üz­let­tel közös falon lévő, gipsz­kar­ton­nal fedett fal­részt kibon­tot­ta, majd az üzlet­be bemászott.

A férfi az üzlet­ben a tál­cák­ra kira­kott arany és ezüst éksze­re­ket össze­szed­te, össze­sen több mint 1 mil­lió forint érték­ben. A tál­cá­kon egy 11,3 gr. súlyú nyak­ék, leg­alább 100 db ezüst gyűrű, 10 db férfi nyak­lánc, 32 pár női fül­be­va­ló, 1 tál­cá­nyi medál, 15 db ezüst kari­ka­gyű­rű, 2db ezüst köves gyűrű, vala­mint 16 db férfi kar­lánc volt.

A férfi ezt köve­tő­en az üzlet­ből kimá­szott, és a közel­ben lévő ben­zin­kút felé indult, azon­ban az idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őr­jár­őr elfog­ta. Mene­kü­lé­se során az eltu­laj­do­ní­tott éksze­rek, tál­cák egy részét elhagy­ta, ame­lye­ket a bolt felé vissza­ve­ze­tő úton a rend­őrök szed­tek össze.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt. Bűnös­sé­gé­ről a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.