Főoldal » Hírek » A feljelentő lett a vádlott - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség hamis tanú­zás miatt emelt vádat egy 44 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben, aki becsü­let­sér­tés miatt jelen­tet­te fel hara­go­sát, de hazu­dott a bíró­ság előtt.

A férfi a vád sze­rint 2021 októ­be­ré­ben becsü­let­sér­tés miatt kez­de­mé­nye­zett eljá­rást a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon hara­go­sa ellen. A bíró­ság előtt tanú­ként azt állí­tot­ta, hogy a közös­sé­gi médi­á­ban közzé tett, szá­má­ra sérel­mes bejegy­zést néhány hét­tel a fel­je­len­té­se meg­té­te­le előtt látta meg, így határ­idő­ben tesz feljelentést.

A magán­vá­das bíró­sá­gi eljá­rás­ban azon­ban két­sé­get kizá­ró­an meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi már évek­kel koráb­ban, 2019 augusz­tu­sá­ban tudo­mást szer­zett a bejegy­zés­ről, így elmu­lasz­tot­ta azt a 30 napos határ­időt, amely alatt becsü­let­sér­tés miatt eljá­rást kez­de­mé­nyez­he­tett volna. A bíró­ság ezért tör­vé­nyes magán­in­dít­vány hiá­nyá­ban meg­szün­tet­te az eljárást.

A férfi valót­la­nul nyi­lat­ko­zott az ügy lénye­ges körül­mé­nyé­ről a ható­ság előtt, hiszen jelen eset­ben a magán­vá­das bíró­sá­gi eljá­rás meg sem indul­ha­tott volna, ha fel­fe­di, hogy évek­kel ezelőt­ti bejegy­zés miatt tesz fel­je­len­tést. Ezért vele szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.