Főoldal » Archív » A fellebbviteli főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta az élettársa életét kioltó férfivel szemben

Az első fokon eljá­ró Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­te miatt tizen­öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re és öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a Bács-Kiskun megyei fér­fit, aki az elmúlt év decem­be­ré­ben az élet­tár­sá­nak az éle­té­re tört.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te sze­rint egy vesze­ke­dés után az ittas vád­lott a gon­do­zás­ra szo­ru­ló, ágy­ban fekvő sér­tet­tet ita­los üveg­gel több­ször olyan erő­vel ütöt­te meg, hogy az áldo­zat fején csont­tö­rés­sel járó sérü­lé­sek kelet­kez­tek. Ezután a több mint 100 kg test­sú­lyú férfi a rend­kí­vül vékony test­al­ka­tú sér­tett bor­dá­it eltör­te, majd kés­sel a mell­ka­sán meg­szúr­ta, emi­att a hat­van­hat éves sér­tett rövid időn belül éle­tét vesz­tet­te.

A vád­lott miu­tán ész­lel­te élet­tár­sá­nak halá­lát úgy dön­tött, hogy öngyil­kos lesz. Ezért a gáz­pa­lac­kot a kony­há­ban lesze­rel­te és kinyi­tot­ta a gáz­csa­pot. A közös gyer­me­kük ekkor tele­fo­nált a vád­lott­nak, aki közöl­te vele a tör­tén­te­ket. A vád­lott fia érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, így a gáz­rob­ba­nás az idő­ben kiér­ke­ző rend­őr­jár­őr beavat­ko­zá­sa miatt maradt el. Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lott ezen maga­tar­tá­sa miatt a bűnös­sé­gét köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te kísér­le­té­ben is meg­ál­la­pí­tot­ta.

Az első­fo­kú íté­let ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést mind a sza­bad­ság­vesz­tés, mind a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa végett. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta és a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.