Főoldal » Hírek » A felügyeletére bízott gyermekkel fajtalankodott - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 65 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lakik, és a szom­széd­sá­gá­ban lévő csa­lá­di ház­ban él a sér­tett 12 esz­ten­dős lány­gyer­mek 4 éves fiú­test­vé­ré­vel és szü­le­i­vel. A ház két lak­rész­ből áll, ame­lye­ket két külön csa­lád használ.

2020. feb­ru­ár köze­pén a dél­utá­ni órák­ban a gyer­mek szü­lei külön­bö­ző ügye­ket intéz­tek, és erre az időre a vád­lott­ra bíz­ták gyer­me­ke­ik fel­ügye­le­tét, aho­gyan ez már koráb­ban is több­ször meg­tör­tént. A vád­lott együtt tar­tóz­ko­dott a szo­bá­ban a két gyer­mek­kel, akik közül a sér­tett lány men­tá­lis és testi fogya­té­kos­ság­ban szen­ved, állan­dó gon­do­zást igé­nyel, és beteg­sé­ge miatt az őt érő bán­tal­ma­zás elhá­rí­tá­sá­ra alkal­mat­lan. A gyer­mek bepe­len­káz­va feküdt az ágyon, míg a fiú a szo­bá­ban ját­szott. A vád­lott a sér­tett lány mellé ült az ágy sar­ká­ra, és kihasz­nál­va, hogy egye­dül van­nak, sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A szom­szé­dos lak­rész­ben lakó csa­lád férfi tagja azon­ban fel­fi­gyelt a vád­lott által kiadott han­gok­ra, és az ajtón lévő kulcs­lyu­kon keresz­tül bené­zett a szo­bá­ba, látta, hogy mit művel a vád­lott, ezen annyi­ra fel­há­bo­ro­dott, hogy berúg­ta az ajtót és a vád­lot­tat kiker­get­te a szobából.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, ille­tő­leg tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végezné.