Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » A férfi a nevelt lányát és annak gyermekét is szexuálisan bántalmazta – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki élet­tár­sa tizen­hét éves lányát meg­erő­sza­kol­ta, három éves uno­ká­ját sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta.

A tény­ál­lás sze­rint a férfi 2004. év óta élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban, mely­ből négy gye­re­ke szü­le­tett. Az élet­tár­sá­nak az előző kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett lánya, vala­mint annak kis­lá­nya is együtt élt velük a moson­ma­gyar­óvá­ri lakó­he­lyü­kön.

A neve­lő­apa 2018. május 28-án az élet­tár­sa lányá­val, aki ismét gyer­me­ket várt, sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A tizen­hét éves lány sírva til­ta­ko­zott, de a férfi azzal fenye­get­te meg, ha nem teszi amit mond, lemon­da­nak a kis­lá­nya gyám­sá­gá­ról, így elve­szí­ti őt. Ezen alkal­mat köve­tő­en a férfi több­ször is dur­ván bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet.

A férfi 2019 janu­ár­já­ban az élet­tár­sa akkor három éves uno­ká­ját is sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re vette rá.

A Győri Tör­vény­szék a vád­lot­tat, mint több­szö­rös vissza­esőt, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a tör­vény értel­mé­ben fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kap­cso­lat­ba.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás érde­ké­ben, a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi a jogi és az erköl­csi köte­le­zett­sé­ge­it is súlyo­san meg­szeg­te, ezért a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát tart­ja indo­kolt­nak.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.