Főoldal » Hírek » A férfi, aki autókon ugrált és üldögélt - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fia­tal pécsi férfi ellen, aki 2022 nya­rán több sze­mély­gép­ko­csi­ra fel­má­szott, azo­kon ugrált.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2022 nya­rán rend­sze­re­sen fogyasz­tott kábí­tó­szert, mely miatt pszi­cho­ti­kus tüne­tek­kel jel­le­mez­he­tő álla­pot­ba került. Ezen alkal­mak­kor több­ször gép­ko­csik­ra mászott, azok tete­jén ugrált.

A férfi elő­ször 2022 júni­u­sá­ban az éjsza­kai órák­ban az Orfű­ről Pécs­re tartó út men­tén állí­tott meg arra köz­le­ke­dő­ket fény­jel­zés­sel. A gép­ko­csik a jel­zés­re meg­áll­tak, majd a férfi a veze­tők­kel szem­ben erő­sza­ko­san lépett fel. Az egyik kocsi­ba bele­rú­gott, majd ezt köve­tő­en fel­ült az autó motor­ház­te­te­jé­re. Ami­kor az uta­sok ezt szá­mon kér­ték, fel­má­szott a jármű tete­jé­re és azon ugrált. Mikor a sér­tet­tek a rend­őr­sé­get hív­ták, a férfi elhagy­ta a helyszínt.

Néhány nap­pal később a vád­lott a pécsi vas­út­ál­lo­más par­ko­ló­já­ban leál­lí­tott gép­ko­csi tete­jé­re mászott fel, majd azon hosszabb időn keresz­tül ült. Ennek követ­kez­té­ben a jár­mű­ben több hor­pa­dás is keletkezett.

Augusz­tus­ban a férfi az éjsza­kai órák­ban – ismét kábí­tó­szer hatá­sa alatt – fel­má­szott a laká­sa mel­lett két gép­ko­csi tete­jé­re, azo­kon - jelen­tős kárt okoz­va - ugrált.

A férfi az autók­ban 300.000 és 1.700.000 forint közöt­ti kárt okozott.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a több­rend­be­li ron­gá­lás bűn­tet­té­nek, illet­ve garáz­da­ság vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A képek az egyik hely­szí­nen készültek.