Főoldal » Hírek » A férj kötelességszegése vezetett felesége halálához - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 69 éves férfi ellen segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt. Az elha­nya­golt, köz­mű­vek nél­kü­li lakó­ház­ban a fele­ség­nek súlyos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, a férj azon­ban nem kért orvo­si segít­sé­get, amely­nek követ­kez­té­ben az asszony meg­halt. 

A vád­irat sze­rint a férfi elha­nya­golt, köz­mű­vek nél­kü­li lakó­ház­ban élt fele­sé­gé­vel, aki 2022. feb­ru­ár hónap ele­jé­től már nem járt ki, állan­dó­an a kony­há­ban tar­tóz­ko­dott, két össze­tolt kar­fás szék­ben fekve. A férj látta, hogy fele­sé­ge már nem tud fel­kel­ni, lábán a rág­csá­lók súlyos sérü­lé­se­ket okoz­tak. Meg­em­lí­tet­te, hogy men­tőt hív, a sér­tett viszont ezt elhá­rí­tot­ta, így a vád­lott meg­elé­ge­dett fele­sé­ge olyan ellá­tá­sá­val, hogy a sérü­lé­sek­re pálin­kát öntött és nej­lon­zacs­kót tekert rá.

A szom­szé­dok több­ször érdek­lőd­tek, orvos érte­sí­té­sét szor­gal­maz­ták, de a férj ezt azzal hárí­tot­ta el, hogy a fele­sé­ge alszik. 2022. feb­ru­ár köze­pén a szom­szé­dok tet­tek beje­len­tést a segély­hí­vó köz­pont­ba, a kiér­ke­ző men­tő­szol­gá­lat a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, aki álla­po­ta miatt a kór­ház­ban meg­halt.

A fér­fi­nak fel kel­lett ismer­nie, hogy az asszony sérü­lé­sei orvo­si ellá­tást igé­nyel­nek, ugyan­is szak­sze­rű orvo­si segít­ség ese­tén az asszony nem halt volna meg, A vád­lot­tat fele­sé­ge halá­lá­val kap­cso­lat­ban köz­vet­len fele­lős­ség ter­he­li, mert nem kérte akár lai­kus, akár egész­ség­ügyi dol­go­zó segít­sé­gét.

Az ügyész­ség bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.