Főoldal » Hírek » A férj meg akarta verni felesége fogorvosát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő a fog­or­vo­si ellá­tás után fele­sé­ge álla­po­tát látva annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy meg akar­ta verni az orvost.

A vád­irat sze­rint a vád­lott váran­dós fele­sé­ge 2022. júni­us végén, dél­után, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen fogá­sza­ti keze­lést kapott. Érzés­te­le­ní­tő beadá­sát köve­tő­en a fog­or­vos fog­hú­zás­ba kez­dett, azon­ban a rossz álla­po­tú fogat csak több darab­ban tudta eltá­vo­lí­ta­ni, amely a nő szá­má­ra nagyobb trau­má­val járt.

A fog­or­vos a bete­get kiül­tet­te a váró­ba, a nő innen tele­fo­nált fér­jé­nek, jöj­jön érte, mert rosszul érzi magát. Sírva és beda­gadt arc­cal szállt be az autó­juk­ba. Ezt látva férje erő­sen fel­in­dult álla­pot­ba került, bement a ren­de­lő­be és azt kia­bál­ta, hogy meg­ve­ri a fog­or­vost. Ami­kor az orvos kijött a váró­ba, tovább fenye­ge­tő­zött vele szem­ben, bán­tal­maz­ni akar­ta. Két másik férfi beteg ettől vissza­tar­tot­ta, azon­ban így is egy hir­te­len moz­du­lat­tal mell­ka­sá­nál és kar­já­nál fogva meg­lök­te a fog­or­vost, aki hát­ra­lé­pett, de nem esett el. A vád­lot­tat a két férfi kivit­te a váró­ból, eköz­ben viszont a vád­lott a mosdó ajtó lap­ját ököl­lel betör­te.

A fog­or­vos sér­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.