Főoldal » Hírek » A figyelmetlen sofőr az éjszakai órákban gyalogost ütött el - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki nem vette észre a zeb­rán hala­dó gya­lo­go­so­kat, és az elől hala­dó nőt elütötte.

A vád sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber 10-én 22 óra 30 perc körü­li idő­ben sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban, egy két­szer két­sá­vos úton. A bal­eset helyén és idő­pont­já­ban a vád­lott hala­dá­si irá­nyá­ban az úton kije­lölt gyalogos-átkelőhely előtt a köz­le­ke­dé­si jel­ző­lám­pa vil­lo­gó sárga jel­zést mutatott.

A 14 méter hosszú­sá­gú zeb­rán ekkor 3 gya­lo­gos haladt keresz­tül, akik kerék­párt tol­tak maguk mel­lett. Elöl haladt a sér­tett, aki­nek a kerék­pár­ja sza­bá­lyo­san ki volt vilá­gít­va, és a nő a lába­in fény­vissza­ve­rő csí­kot viselt. A vád­lot­tal szem­ben köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi a külső for­gal­mi sáv­ban meg­állt és elen­ged­te a gya­lo­go­so­kat, azon­ban a vád­lott sem a sér­tet­tet, sem pedig az elsőbb­sé­get adó másik gép­jár­mű­vet nem ész­lel­te, ezért hala­dá­si sebes­sé­gé­vel féke­zés nél­kül elütöt­te a zeb­rán már majd­nem átha­la­dó sértettet.

A bal­eset követ­kez­té­ben a nő test­szer­te zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, továb­bá a csuk­ló­ja eltört, mely sérü­lés mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyult.

A férfi KRESZ sza­bály­sze­gé­sé­nek ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tett sérülései.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.