Főoldal » Archív » A figyelmeztető lövések csak feltüzelték a garázda csoport tagjait Szihalmon

A sér­tett által a leve­gő­be leadott lövé­sek sem fékez­ték meg azo­kat a szü­le­tés­na­pot ünnep­lő részeg fér­fi­a­kat, akik elő­ző­leg kidön­töt­ték egy szi­hal­mi csa­lá­di ház utca­fron­ti kerí­té­sét, majd a tulaj­do­nos­ra is rátá­mad­tak. A három azo­no­sí­tott elkö­ve­tő­vel szem­ben a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat az ille­té­kes járás­bí­ró­ság előtt.

A bün­te­tett elő­éle­tű, közép­ko­rú vád­lot­tak 2015. novem­ber 7-én dél­előtt Szi­hal­mon roko­ni kör­ben egyi­kük szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­ték, ami­nek során kora dél­után­ra vala­mennyi­en ittas álla­pot­ba kerül­tek. Ket­ten közü­lük kimen­tek a ház­ból, egye­ne­sen a szom­széd tég­la­ke­rí­té­sé­hez, amit - isme­ret­len okból – lerom­bol­tak úgy, hogy annak egy sza­ka­szát rész­ben ki-, illet­ve bedön­töt­ték. A ház­ban lakó asszony ezt látva szólt a fiá­nak, hogy tegyen vala­mit a továb­bi kár­oko­zás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, mire a férfi - a későb­bi sér­tett - magá­hoz vette a gáz­pisz­to­lyát, és azt a kabát­ja alá rejt­ve kiment az utcá­ra, ahol kér­dő­re vonta az elkö­ve­tő­ket. Az addig­ra már a túlsó sar­kon poro­san áll­do­gá­ló fér­fi­ak erre szi­dal­maz­ni kezd­ték őt, majd fenye­ge­tő­en elin­dul­tak felé. A sér­tett ekkor elő­vet­te a gáz-riasztófegyvert, és azzal - jogos védel­mi hely­zet­ben - figyel­mez­te­tő lövést adott le a leve­gő­be az elle­ne inté­zett táma­dás elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben. Ami­kor a vád­lot­tak fel­is­mer­ték, hogy nem éles lőfegy­ver­rel tüzelt, még nagyobb indu­lat­tal ron­tot­tak rá, végül a ház sar­ká­nál lévő árok­ban legyűr­ték a föld­re, és ott össze­rug­dos­ták. A tett­le­ges­ség­be bekap­cso­ló­dott az ünne­pelt, a III. rendű vád­lott is, aki „Hama­ro­san meg­dög­lesz” kiál­tás­sal futott ki a házá­ból a vere­ke­dők közé. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben tény­le­ge­sen csu­pán könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa nem a vád­lot­tak maga­tar­tá­sán, vagy szán­dé­kán múlott.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a köz­nyu­gal­mat a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val szán­dé­ko­san meg­za­va­ró három embert cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, míg a kerí­tést - isme­ret­len tár­sa­ik segít­sé­gé­vel - kidön­tő I. és II. rendű vád­lot­ta­kat ezen felül ron­gá­lás vét­sé­gé­vel is vádolja.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

E g e r, 2016. szep­tem­ber 20. napján

Dr. Sza­ló­ki Zoltán 

főügyész

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye