Főoldal » Archív » A fogvatartott a börtönből telefonálva, nyereményjáték ígéretével töltetett pénzt a mobiljára

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves férfi ellen csa­lás vét­sé­ge miatt.

A férfi jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben, és 2017. már­ci­us végén a nála lévő mobil­te­le­fon­ról fel­hí­vott egy kül­föl­di mun­kán tar­tóz­ko­dó fér­fit, majd azt közöl­te vele, hogy az egyik mobil­szol­gál­ta­tó kisor­sol­ta a tele­fon­szá­mát, és ha három kér­dés­re felel, 100 000 Ft-ot nyer­het.

A hívott fél a fik­tív kér­dé­se­ket meg­vá­la­szol­ta, így a fog­va­tar­tott férfi azt mond­ta neki, hogy SMS-ben kül­de­ni fog a tele­fon­já­ra egy kódot, ille­tő­leg meg­kér­te, hogy men­jen el egy bank­au­to­ma­tá­hoz. A hívott férfi nem talált bank­au­to­ma­tát, ezért az élet­tár­sa tele­fon­szá­mát adta meg a fog­va­tar­tott­nak, aki azt fel­hív­ta, és közöl­te vele, hogy az élet­tár­sa 120 000 Ft-ot nyert egy nye­re­mény­já­té­kon, de csak úgy jut­hat hozzá, ha 15 000 Ft-tal fel­tölt egy tele­fon­szá­mot. A nő Mályi tele­pü­lé­sen egy bank­au­to­ma­tá­hoz ment, ahol a neki bedik­tált több tele­fon­szám­ra egye­sé­vel 15 000 Ft-ot töl­tött fel, ekként a nem léte­ző nye­re­mény­já­ték ígé­re­te miatt 75 000 Ft kára kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház foko­zat­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.