Főoldal » Hírek » A fogyasztók jogainak védelmében indított pert az ügyészség - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me érde­ké­ben egy esz­ter­go­mi szék­he­lyű ingat­lan­köz­ve­tí­tés­sel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it vizs­gál­ta meg. Az ügyész­ség a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­hez kere­set­le­ve­let nyúj­tott be a tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt. 

Az ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég az elmúlt két évben, vala­mint folyó év során több, mint három­száz szer­ző­dést kötött az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tisz­tes­ség­te­len kikö­té­se­ket tar­tal­ma­zó álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek alap­ján.

A kere­set­le­vél­ben az ügyész­ség annak meg­ál­la­pí­tá­sát kérte, hogy tisz­tes­ség­te­le­nek, és így érvény­te­le­nek azok a kikö­té­sek, ame­lyek az eladó szá­má­ra meg­ha­tá­roz­zák, hogy a vevő­vel köten­dő, és így csak rájuk tar­to­zó szer­ző­dés­ben milyen bir­tok­ba­ba­dá­si és fize­té­si fel­té­te­le­ket köte­les alkal­maz­ni. Tisz­tes­ség­te­len az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek azon kikö­té­se is, amely elő­ír­ja az ingat­lan­köz­ve­tí­tés­re meg­bí­zást adó tulaj­do­nos­nak azt, hogy csak az ingat­lan­köz­ve­tí­tő rész­vé­te­lé­vel tár­gyal­hat és egyez­tet­het a vevő­vel foly­tat.

Érvény­te­le­nek azok a kikö­té­sek, ame­lyek díj­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get kelet­kez­tet­nek azon ese­tek­ben is, ami­kor az eladó a szer­ző­dé­ses aján­la­tot ala­pos okkal uta­sít­ja vissza, továb­bá tisz­tes­ség­te­len az ilyen ese­tek­re köt­bér­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get elő­írá­sa is. Az ügyész­ség sze­rint az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek nem­csak tisz­tes­ség­te­le­nek, hanem túl­zott mér­té­kű köt­bér fize­té­sé­re is köte­le­zik az ingat­lan­köz­ve­tí­tő­vel szer­ző­dő fogyasz­tó­kat. 

Ugyan­így érvény­te­le­nek azok a kikö­té­sek, ame­lyek előre, a fogyasz­tó külön hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül lehe­tő­vé teszik azt, hogy meg­ha­tá­ro­zott ese­tek­ben az az egyéb­ként bizal­mi jel­le­gű ingat­lan­köz­ve­tí­tői szer­ző­dés­be az ere­de­ti ingat­lan­köz­ve­tí­tő helyett másik, a franchise-ba tar­to­zó cég lép­jen be.

Az ügyész­ség sze­rint jog­sza­bály­ba ütköz­nek, egy­ben tisz­tes­ség­te­le­nek azok a kikö­té­sek, ame­lyek a szer­ző­dés­ből faka­dó jog­vi­ta elbí­rá­lá­sá­ra a meg­bí­zó lakó­he­lyé­től elté­rő bíró­ság kizá­ró­la­gos ille­té­kes­sé­gét rög­zí­tik. Ugyan­csak tisz­tes­ség­te­le­nek azok a kikö­té­sek, ame­lyek a fogyasz­tót áta­lány költ­ség­té­rí­tés fize­té­sé­re köte­le­zik akkor is, ha az ingat­lan­köz­ve­tí­tő ered­mé­nyes köz­ve­tí­tés hiá­nyá­ban nem lenne jogo­sult a siker­díj­ra.

A kere­set­le­vél­ben az ügyész­ség kérte a bíró­sá­got, hogy köte­lez­ze alpe­rest az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek tisz­tes­ség­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén köz­le­mény köz­zé­té­te­lé­re, még­pe­dig vala­mennyi ügy­fél­szol­gá­la­ti iro­dá­já­ban, és egy vár­me­gyei hír­por­tá­lon is.

Az ügyész­ség által indít­ha­tó köz­ér­de­kű perek jog­kö­vet­kez­mé­nye az, hogy ha a bíró­ság oszt­ja az ügyé­szi kere­set­ben fog­lal­ta­kat, akkor jog­erős íté­le­té­ben meg­ál­la­pít­ja a táma­dott fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét. Az ilyen, a köz­ér­de­kű per­ben hozott íté­let hatá­lya a tör­vény ere­jé­nél fogva kihat min­den, az íté­let­ben meg­ál­la­pí­tott idő­pont­tól kezd­ve a vál­lal­ko­zás­sal szer­ző­dő ter­mé­sze­tes sze­mély­re, ha a szer­ző­dést még nem tel­je­sí­tet­ték. A tör­vény sze­rint az íté­let­tel érin­tett szer­ző­dé­ses ren­del­ke­zé­sek­re jogo­sult­sá­got ala­pí­ta­ni és annak alap­ján a fogyasz­tó­tól tel­je­sí­té­sét köve­tel­ni nem lehet.