Főoldal » Archív » A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a perújítás elutasítását indítványozza az ún. Prisztás-ügyben felmentett tettes kapcsán

Az 1996 novem­be­ré­ben elkö­ve­tett ún. Prisztás-gyilkosság ügyé­ben elren­delt per­újí­tá­si eljá­rás­ban a Fővá­ro­si Tör­vény­szék – az alap­ügy­ben hozott jog­erős íté­let után kelet­ke­zett új bizo­nyí­ték alap­ján – a sér­tett­re leadott gyil­kos lövés miatt elma­rasz­talt vád­lot­tat fel­men­tet­te. A koráb­ban jog­erő­sen elítélt fel­buj­tó és bűn­se­géd tekin­te­té­ben ugyan­ak­kor a bíró­ság a per­újí­tást nem talál­ta ala­pos­nak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fel­men­tett vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, és a fel­men­tett vád­lott kap­csán a per­újí­tás eluta­sí­tá­sá­ra, míg a másik két ter­helt ese­té­ben az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben hagyá­sá­ra tett indít­ványt.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a per­újí­tá­si eljá­rás­ban hozott első­fo­kú íté­let kihir­de­té­se után kelet­ke­zett okira­tok ismer­te­té­se miatt tár­gya­lás tar­tá­sát kez­de­mé­nyez­te.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:
/nem-az-ugyeszseg-hanem-a-vedelem-kezdemenyezte-a-perujitast-a-prisztas-ugyben/