Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség indítványozta a 2009-es emberölési ügy gyanúsítottjai letartóztatásának meghosszabbítását – rendőrségi videóval az elfogásról

A három férfi foly­ta­tó­la­gos gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa meg­tör­tént. A Fővá­ro­si Főügyész­ség továb­bi három hónap­pal indít­vá­nyoz­ta meg­hosszab­bí­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A nyo­mo­zók a több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott három fér­fit, nagy­sza­bá­sú akció kere­té­ben, 2021. május 11-én fog­ták el. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három férfi részt vett – egyi­kük fel­buj­tó­ként, két társa vég­re­haj­tó­ként - a 2009-ben eltűnt 45 éves férfi megölésében.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság koráb­ban elren­del­te a három férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2021. júni­us 13. napjáig.

A nyo­mo­zást tel­je­sí­tő Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda élet­vé­del­mi nyo­mo­zói a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se óta - más nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nyek mel­lett - több tanút kihall­gat­tak, vala­mint a gya­nú­sí­tot­ta­kat foly­ta­tó­la­go­san kihallgatták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, az elkö­ve­tés mód­já­ra, a nyo­mo­zás állá­sá­ra és érde­ke­i­re tekin­tet­tel, tovább­ra is csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­re jöhet szóba, ezért a nyo­mo­zá­si bíró­nál indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítására.

A kény­szer­in­téz­ke­dés határ­ide­jé­nek meg­hosszab­bí­tá­sá­ról a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an ira­tok alap­ján dönt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-inditvanyozta-a-2009-es-emberolesi-ugy-gyanusitottjainak-letartoztatasat-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

Az üggyel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség által koráb­ban kiadott köz­le­mé­nyek itt meg­te­kint­he­tők: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberolessel-gyanusithato-szemelyeket-fogott-el-a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-11-eve-eltuntkent-kerestek