Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség is együttműködött az Európai Ügyészség nagyszabású akciójában - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Ügyész­ség (EPPO) Kölni Köz­pont­ja egy nem­zet­kö­zi autó­ke­res­ke­dés­sel össze­füg­gő, jelen­tő­sen adó­csa­lá­si ügy­ben foly­tat nyo­mo­zást, „Hura­cán” elne­ve­zés­sel, amely­nek kere­té­ben össze­han­golt akci­ót tar­tot­tak 7 tag­ál­lam­ban, köz­tük Magyar­or­szá­gon. A nagy­sza­bá­sú akció sike­ré­hez a Fővá­ro­si Főügyész­ség is haté­ko­nyan hozzájárult.

Az Euró­pai Ügyész­ség (EPPO) Kölni Köz­pont­ja a 2021. év ele­jén indí­tott nyo­mo­zás során egy olyan jelen­tős adó­csa­lá­si ügyet tárt fel, amely több mint 10.000 autó nem­zet­kö­zi érté­ke­sí­té­sé­vel, és az azzal kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett áfa­csa­lás­sal függ össze. Az elkö­ve­tői kör a német álla­mi költ­ség­ve­tés­nek leg­ke­ve­sebb 38 mil­lió EUR vagyo­ni hát­rányt okozott.

Az Euró­pai Ügyész­ség meg­ke­re­sé­sé­re a magyar­or­szá­gi eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­ság Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főosz­tá­lya tel­je­sí­tet­te, az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek haté­kony meg­ter­ve­zé­sét és vég­re­haj­tá­sát a Fővá­ro­si Főügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Osz­tá­lya irá­nyí­tot­ta és felügyelte.

Az össze­han­golt akció során, Magyar­or­szá­gon is több hely­szí­nen, köz­tük gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szék­he­lyén, a cégek­hez köt­he­tő sze­mé­lyek lakó­he­lyén, illet­ve mun­ka­he­lyén kutat­tak, vala­mint tanú­kat hall­gat­tak ki.

Az Euró­pai Ügyész­ség nyo­mo­zás­ról, illet­ve akci­ó­ról szóló köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ke­ken elérhető: