Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye a Quaestor ügyben

A külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt T. Csaba és tár­sai ellen folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2016. ápri­lis 1. nap­ján kelt vég­zé­sé­ben fog­lalt fel­hí­vás­nak a Fővá­ro­si Főügyész­ség a jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok és tech­ni­kai lehe­tő­sé­gek kere­te­in belül ele­get tett.

Ennek kere­té­ben a főügyész­ség a bíró­ság kéré­sé­nek meg­fe­le­lő­en rész­le­tez­te, hogy a vég­zés­ben hivat­ko­zott 5 Terabyte kapa­ci­tá­sú leme­zen lévő bizo­nyí­té­kok mely cse­lek­mé­nyek bizo­nyí­tá­sá­ra szolgálnak.

Az ügyész­ség ennek során tulaj­don­kép­pen egy elekt­ro­ni­kus könyv­jel­zőt készí­tett a bíró­ság­nak, ami segí­ti a bíró­sá­got abban, hogy eliga­zod­jék a nagy mennyi­sé­gű ada­tok között.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 1548 olda­las vád­ira­ta így továb­bi mint­egy 1000 oldal ter­je­de­lem­mel bővült.

Ezzel elhá­rult a tár­gya­lás kitű­zé­sé­nek akadálya.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye