Főoldal » Archív » A fülén keresztül szúrta meg a sértettet egy férfi - vádemelés

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Bakony­szom­bat­he­lyen, 2019. augusz­tus 31-én, 18 óra­kor, elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en a fülén keresz­tül meg­szúr­ta a sértettet. 

A vád­irat sze­rint 2019. augusz­tus 31-én, 18 óra­kor a vád­lott egy tár­sá­val Bakony­szom­bat­he­lyen, az utcán elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en rátá­madt a sér­tett­re és annak test­vé­ré­re. Köz­tük lök­dö­ső­dés ala­kult ki, majd a vád­lott egy­szer, kés­sel a bal fül­tá­jé­kán meg­szúr­ta a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en a vád­lott a tár­sá­val együtt elme­ne­kült a hely­szín­ről és elrej­tő­zött a kuko­ri­ca­föl­dön, a sér­tett pedig per­cek­kel a szú­rás után össze­esett, éle­tét a hely­szín­re kiér­ke­ző men­tő­or­vos men­tet­te meg.

A sér­tett­nek a szú­rás követ­kez­té­ben a bal­ol­da­li fül­kagy­lón átha­to­ló, az I. és II. nyak­csi­go­lya töré­sét is ered­mé­nye­ző nyak­tá­ji szúrt, 2 hónap alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett. A kés­sel a nyak­tá­jé­kot ért köze­pes erejű szú­rás a nyaki nagy verő­ér sér­té­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge miatt alkal­mas volt ember­élet kiol­tá­sá­ra is.

A vád­lot­tal ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg tár­sá­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügyészség.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, akko­ra tör­vény­szék öt év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint négy évre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint a letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn. Garáz­da tár­sá­val szem­ben a bűn­cse­lek­mény beis­me­ré­se ese­tén az ügyész­ség 200.000 forint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.