Főoldal » Hírek » A gépkocsi padlólemezébe rejtve csempészett kábítószert - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki 44 kg mari­hu­á­nát pró­bált meg Magyar­or­szág­ra csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. feb­ru­ár 23. nap­ján, 22 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Rösz­ké­nél az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A belép­te­tés során elren­delt ellen­őr­zés során a vámo­sok a hátsó ülés­sor alatt utó­la­go­san kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak 46 átlát­szó cso­mag­ban 44 kg zöld növé­nyi tör­me­lé­ket. A cso­ma­gok kan­na­biszt tar­tal­maz­tak, és a tisz­ta ható­anyag tar­ta­lom meg­ha­lad­ta a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak mint­egy négyszerese.

A főügyész­ség a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő fér­fit külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

Az ügy­ben készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozel-felszaz-kilo-drogot-rejtett-a-kocsi